Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2024/25. godinu

Konkursni rok za prijavu CEEPUS institucionalnih mreža koje će biti aktivne u akademskoj 2024/25. godini je zvanično počeo i biće otvoren do 15. januara 2024. godine. Poziv je otvoren kako za mreže koje su do sada aktivno učestvovale u CEEPUS programu i koje imaju mogućnost da produže svoj rad, tako i za ustanove koje žele da se priključe postojećim ili da oforme nove mreže.

Cilj CEEPUS-a (Central European Exchange Programme for University Studies) je unapređenje visokoškolskog obrazovanja. Program omogućava akademsku razmenu studenata i predavača, koja se prvenstveno odvija u okviru institucionalnih mreža. CEEPUS mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova čija je saradnja usmerena ka istraživanju određenog naučnog područja od zajedničkog značaja za sve njene učesnice. CEEPUS mreže čine najmanje tri visokoškolske ustanove iz najmanje tri države članica CEEPUS programa, od kojih jedna vrši ulogu koordinatora, dok su ostale ustanove u svojstvu partnera.

Novi poziv donosi izvesne promene. Na osnovu odluke Zajedničkog odbora ministara, koji se nalazi na čelu programa, ustanovljeno je novo pravilo koje se odnosi na broj mreža kojima se koordinira. Naime, počevši od 2024/25. godine, jedna osoba moći će da koordinira isključivo jednom mrežom, dok je broj mreža u kojima jedan predstavnik nastavnog osoblja može da ima ulogu lokalne kontakt osobe ograničen na četiri.

U skladu s tim, u novom pozivu biće neophodno da se svi koordinatori koji koordiniraju radom više mreža opredele za jednu. Odluku o tome u kojim mrežama žele da zadrže ulogu lokalne kontakt osobe moraće da donesu i sve osobe koje tu funkciju vrše u više od četiri mreže i, u skladu sa tom odlukom, da izvrše potrebne izmene u sistemu.

Kada je reč o sprovođenju programa u Republici Srbiji, pored državnih visokoškolskih ustanova, priključivanje CEEPUS mrežama u ovom pozivu omogućeno je i akreditovanim privatnim visokoškolskim ustanovama iz Republike Srbije. Mrežama mogu da se priključe i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (npr. fakulteti, katedre, departmani, uz saglasnost i nadzor matične ustanove).

Podnošenje prijava za učešće u CEEPUS mrežama

Prijava mreža vrši se na zvaničnoj platformi CEEPUS programa. Za podnošenje prijave zadužen je koordinator mreže, dok su sve ustanove učesnice u obavezi da prilože sledeću dokumentaciju u okviru elektronske prijave:

  • Letter of Endorsment – pismo podrške prijavi mreže kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih partnerskih ustanova unutar mreže biti izuzeti od obaveze plaćanja troškova školarine. Dokument potpisuju: rektor (u slučaju članica univerziteta), predsednik (u slučaju akademija) ili direktor (u slučaju visokih škola);
  • Letter of Intent  pismo o namerama kojim se garantuje da će odlaznim studentima unutar mreže u potpunosti biti priznat period studiranja na partnerskoj ustanovi. Ovaj dokument treba da potpiše lice koje je ovlašćeno za međusobno priznavanje za konkretnu ustanovu/njenu jedinicu u okviru prijave mreže.
  • Informacije o studijskom programu na engleskom jeziku (curriculum), koji sadrži informacije o ESPB bodovima (mogu da se prilože i u vidu linka).

Letter of Endorsment i Letter of Intent su dokumenta koja se generišu u sistemu i sadrže QR kod, naziv ustanove, informacije o mreži i ime lokalne kontakt osobe (lokalnog CEEPUS koordinatora). Ukoliko u radu aktivnih mreža nisu nastupile promene (izmena lokalne kontakt osobe, izmena naziva mreže i naziva učesnica, isključivanje/uključivanje ustanova i sl.), nije neophodno da se ponovo prilažu navedena dokumenta. Međutim, ustanove kod kojih je došlo do promene su u obavezi da prilože novu, ažurnu dokumentaciju. Kada je reč o formiranju potpuno novih mreža, sve ustanove moraju da prilože navedena dokumenta.

Pored navedenih dokumenata, mreže u čijem je fokusu razvijanje zajedničkih studijskih programa, u okviru svoje prijave, moraju da prilože i dodatna dokumenta koja se tiču ostvarenja pomenutog cilja.  

Rok za podnošenje prijava za mreže je 15. januar 2024. godine, a učesnice samo onih mreža koje su blagovremeno podnele prijavu imaće mogućnost da u prijavu prilože neophodna dokumenta. Pošto poziv bude završen, uslediće provera podnete dokumentacije prijavljenih mreža. Ukoliko se ustanovi da neki od dokumenata nije validan (npr. da pismo podrške prijavi mreže nije potpisao rektor/direktor), da je nepotpun ili zastareo, to može da rezultira oduzimanjem „organizacionih poena” i utiče na mesto mreže na konačnoj rang-listi.

Tehnička uputstva i dodatne informacije u vezi sa prijavom mreža

Detaljne informacije i uputstva za prijavu mreža u okviru novog poziva nalaze se u Vodiču za prijavu mreža za akademsku 2024/25. godinu.

Više informacija o CEEPUS programu nalazi se na veb-sajtu Fondacije Tempus koja vrši ulogu Nacionalne CEEPUS kancelarije u Republici Srbiji.

Dodatne informacije i uputstva: