POLITIKA KVALITETA

Fondacija Tempus uspostavljanjem sistema menadžmenta kvaliteta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015 uključuje svoje zaposlene u optimizaciju procesa i povećava usmerenost na korisnika kako bi povećala njegovo zadovoljstvo uslugama koje Fondacija pruža.

Standard se fokusira na kontinualno poboljšanje procesa i uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom omogućava organizacijama da na efikasan način optimizuju svoje procese kako bi davale što bolje rezultate.

Fondacija Tempus se svojom Politikom kvaliteta zalaže za stalno unapređenje svojih procesa i kompetencija svojih zaposlenih kako bi odgovorila na zahteve zainteresovanih strana.

U nastavku pogledajte Politiku kvaliteta koju je Fondacija Tempus propisala, kao i sertifikat ISO 9001:2015 koji potvrđuju da je sistem menadžmenta kvalitetom Fondacije u skladu sa zahtevima ISO 9001.