Информације о могућности жалбе

Подносиоци пројектних пријава за Еразмус+ пројекте који су у директној надлежности Фондације Темпус, могу да поднесу жалбу на одлуку Фондације Темпус уколико сматрају да је у току процеса одабира пројеката за финансирање дошло до процедуралне грешке. Напомињемо да се под процедуралном грешком не подразумева квалитативна оцена поднете пројектне пријаве, као и да у обзир неће бити узета документација која није поднета у року дефинисаним текстом Конкурса за пројекте и на предвиђен начин (електронским путем) Фондацији Темпус.

Рок за подношење жалбе је 15 календарских дана од дана слања електронског писма којим се подносилац пројектне пријаве обавештава о резултатима конкурса.

Корисници Еразмус+ пројеката који су у надлежности Фондације Темпус могу да поднесу жалбу на процес праћења пројеката и друга значајна питања попут израчунавања завршног износа за исплату након подношења завршног извештаја пројекта. Жалбу подноси координатор пројекта, односно корисник са којим Фондација Темпус има закључен Уговор о додели наменских бесповратних средстава.

Жалба се подноси у писаном облику, попуњавањем обрасца, путем поште на адресу Фондације Темпус ул. Руже Јовановић бр. 27а, 11000 Београд.

Жалбу може поднети искључиво законски заступник жалиоца.
Жалба коју је поднела неовлашћена особа или је неблаговремена неће бити узета у разматрање.