Informacije o mogućnosti žalbe

Informacije o mogućnosti žalbe

Podnosioci projektnih prijava za Erazmus+ projekte koji su u direktnoj nadležnosti Fondacije Tempus, mogu da podnesu žalbu na odluku Fondacije Tempus ukoliko smatraju da je u toku procesa odabira projekata za finansiranje došlo do proceduralne greške.

Napominjemo da se pod proceduralnom greškom ne podrazumeva kvalitativna ocena podnete projektne prijave, kao i da u obzir neće biti uzeta dokumentacija koja nije podneta u roku definisanim tekstom Konkursa za projekte i na predviđen način (elektronskim putem) Fondaciji Tempus.

Rok za podnošenje žalbe je 15 kalendarskih dana od dana slanja elektronskog pisma kojim se podnosilac projektne prijave obaveštava o rezultatima konkursa.

Korisnici Erazmus+ projekata koji su u nadležnosti Fondacije Tempus mogu da podnesu žalbu na proces praćenja projekata i druga značajna pitanja poput izračunavanja završnog iznosa za isplatu nakon podnošenja završnog izveštaja projekta. Žalbu podnosi koordinator projekta, odnosno korisnik sa kojim Fondacija Tempus ima zaključen Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava.

Žalba se podnosi u pisanom obliku, popunjavanjem obrasca, putem pošte na adresu Fondacije Tempus ul. Žabljačka 12, 11000 Beograd.

Žalbu može podneti isključivo zakonski zastupnik žalioca.

Žalba koju je podnela neovlašćena osoba ili je neblagovremena neće biti uzeta u razmatranje.