Informacije o mogućnosti žalbe

Podnosioci projektnih prijava za Erazmus+ projekte koji su u direktnoj nadležnosti Fondacije Tempus, mogu da podnesu žalbu na odluku Fondacije Tempus ukoliko smatraju da je u toku procesa odabira projekata za finansiranje došlo do proceduralne greške.

Napominjemo da se pod proceduralnom greškom ne podrazumeva kvalitativna ocena podnete projektne prijave, kao i da u obzir neće biti uzeta dokumentacija koja nije podneta u roku definisanim tekstom Konkursa za projekte i na predviđen način (elektronskim putem) Fondaciji Tempus.

Rok za podnošenje žalbe je 15 kalendarskih dana od dana slanja elektronskog pisma kojim se podnosilac projektne prijave obaveštava o rezultatima konkursa.

Korisnici Erazmus+ projekata koji su u nadležnosti Fondacije Tempus mogu da podnesu žalbu na proces praćenja projekata i druga značajna pitanja poput izračunavanja završnog iznosa za isplatu nakon podnošenja završnog izveštaja projekta. Žalbu podnosi koordinator projekta, odnosno korisnik sa kojim Fondacija Tempus ima zaključen Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava.

Žalba se podnosi popunjavanjem obrasca, koji možete poslati putem pošte na adresu Fondacije Tempus ul. Žabljačka 12, 11000 Beograd, ili imejlom – ako je obrazac elektronski potpisan.

Žalbu može podneti isključivo zakonski zastupnik žalioca.

Žalba koju je podnela neovlašćena osoba ili je neblagovremena neće biti uzeta u razmatranje.