O nama

Fondacija Tempus je osnovana oktobra 2002 godine. Njeni osnivači su državni univerziteti, koji su Fondaciju prvobitno zamislili kao kancelariju zaduženu za sprovođenje Tempus programa u Srbiji, čiji je cilj podrška unapređenju visokog obrazovanja. Od tada je Fondacija Tempus postepeno postajala odgovorna i za druge programe EU, kao što su Erazmus Mundus, Program za celoživotno učenje, Žan Mone i Erazmus+.

Od 2007. godine počela je da promoviše program Erazmus Mundus, njegove zajedničke studijske programe i stipendije za studente, nastavnike i ostale zaposlene na visokoškolskim institucijama kroz razne aktivnosti, kao što su info sesije na fakultetima i konsultacije sa studentima u vezi sa mogućnostima dobijanja stipendije za odlazak na master ili doktorske studije, kao i odlazak na razmenu.

Od 2009. godine, Fondacija Tempus je zadužena za promociju programa Žan Mone.

Od 2011. godine Fondacija Tempus je zadužena i za Program za celoživotno učenje, kojim su obuhvaćeni i preduniverzitetski nivoi obrazovanja. Broj institucija sa kojima je sarađivala se širio – od univerziteta i visokih škola, do osnovnih i srednjih škola, državnih institucija, preduzeća i organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja.

Od 2013. godine, u okviru Fondacije Tempus osnovan je i nacionalni Euroguidance centar kao deo Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, kojoj je Srbija pristupila iste godine.

Od 2014. godine, Fondacija Tempus je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja u okviru najvećegprograma Evropske unije – Erazmus+.

Fondacija Tempus je od 2015. i kancelarija zadužena za sprovođenje programa CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.

Nakon što su u julu 2016. godine započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u Erazmus+ programu, Fondacija Tempus je postala zadužena i za sprovođenje omladinske komponente ovog programa.

U februaru 2019. godine, Republika Srbija je postala punopravna članica Erazmus+ programa, a Fondacija Tempus je Nacionalna Erazmus+ agencija.

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Fondacija Tempus svakodnevno doprinosi razvoju evropskih standarda u obrazovanju, približavanju koncepta evropske dimenzije u oblasti obrazovanja, promovisanju i popularizaciji pitanja vezanih za oblast obrazovanja, obrazovnih politika i politika mladih.

Na osnovu formalnog mandata, Fondacija Tempus mnogobrojnim aktivnostima promoviše i sprovodi najveći program Evropske Unije – Erazmus+, čime pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, kao što su karijerno vođenje, razvoj veština, kompetencija i kvalifikacija , lični razvoj i međunarodna mobilnost ključnih aktera u oblasti obrazovanja, sa posebnim fokusom na praktičare, mlade i mlade sa smanjenim mogućostima.

Više detalja o realizovanim aktivnostima možete pogledati u Izveštajima o radu za 2016, 2017 i 2018. godinu.

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus