Analiza izvođenja nastave na daljinu na VŠU u Srbiji

Fondacija Tempus je sprovela istraživanje povodom izvođenja nastave na daljinu na visokoškolskim ustanovama u Srbiji u cilju mapiranja stanja po pitanju nastave na daljinu, tj. stavova koje predavači imaju o ovom vidu rada sa studentima, iskustvima sa digitalnim tehnologijama koje upotrebljavaju, te potrebama i izazovima sa kojima se susreću.

Upitnik sadrži odgovore 254 predavača sa različitih visokoškolskih ustanova u Srbiji, čiji odgovori pokrivaju period držanja nastave na daljinu od početka pandemije virusa korona, tj. od marta 2020. godine do 30. aprila 2021. godine.

Analiza rezultata je podeljena na nekoliko tematskih celina:

  • Profil ispitanika;
  • Studijske grupe i sistemi za upravljanje elektronskim učenjem;
  • Priprema i sprovođenje nastave, potrebna podrška;
  • Zaključna razmatranja – kvalitet nastave na daljinu i njeno unapređenje.

Ovaj upitnik je bio namenjen predavačima visokoškolskih ustanova u Srbiji – profesorima, docentima, asistentima, saradnicima u nastavi, lektorima i svim ostalim zaposlenima koji su u periodu nakon početka pandemije virusa korona bili uključeni u obrazovni proces putem digitalnih alata i nastave na daljinu.

Razmena iskustava je dragocena za definisanje zajedničkih potreba i dobih praksi, te bi ova analiza trebalo da pomogne prilikom odlučivanja o preduzimanju daljih koraka i mera koje bi uticale na poboljšanje uslova rada i kvaliteta nastave na daljinu.

Analizu možete pronaći ovde.