Uslovi i rokovi za prijavu

Услови за пријаву

Свака земља учесница CEEPUS програма одређује које институције са њене територије имају право учешћа у програму. Имајући у виду да у Републици Србији у програму могу учествовати државне високошколске институције, у академској размени кроз овај програм могу учествовати само студенти и наставно особље са ових институција – државних акредитованих универзитета, високих школа, академија струковних студија, високих школа струковних студија.

Додатно, сам програм дефинише и додатне услове које кандидати морају испунити како би имали право учешћа у програму.

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

 1. кандидат је студент или запослени на институцији која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност; у мрежи могу учествовати и уже организационе јединице високошколске установе (до нивоа департмана/катедре); уколико је мрежа дефинисана на овај начин, како би се пријавио у својству мрежног кандидата, појединац мора припадати најужој организационој јединици установе која је пријавила учешће у конкретној мрежи (једноставније – мора припадати конкретном департману);
 2. студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
 3. наставно особље које су пријављује за учешће у размену има обавезу предавачког или менторског рада у земљи домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 4. кандидат мора имати држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а
  • ако студент није држављанин једне од земаља чланица програма, а редовни је студент у држави чланици CEEPUS-а, треба да приложи потврду о академском статусу (Equal Status Document).
  • кандидат који је део наставног осбља а који нема држављанство државе чланице CEEPUS- мора бити запослен на CEEPUS партнерској институцији како би учествовало у програму (за више информација, видети питање бр. 5, одељак Can I apply for a CEEPUS grant if I do not have the citizenship of a CEEPUS member state?).

Формални услови за ванмрежне (freemover) мобилности су:

 1. студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
 2. студент мора да прибави и приложи у пријави прихватно писмо (Freemover Letter of Acceptance) од институције пријема (домаћина) и два писма препоруке од матичне установе (Freemover Letter of Recommendation); ова документа се прилажу искључиво на прописаном обрасцу који се налази на ceepus.info платформи;
  • кандидати у категорији наставног особља морају прибавити прихватно писмо институције пријема (Freemover Letter Teacher Documentation)
 3. наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 4. претходно наведени услов држављанства.
Рокови за пријаву

CEEPUS програм предвиђа два рока за пријаву мрежних мобилности и један рок за пријаву freemover кандидата:

 • рок за пријаву за академску размену мрежних кандидата у зимском семестру је 15. јун, док је рок за пријаве за летњи семестар 31. октобар.
 • посебан рок за пријаву мобилности ван мрежа (freemover) – 30. новембар.

Осим тога што се разликују по питању документације која се подноси приликом пријаве и рокова за подношење апликација, процес обраде и номинације пријава кандидата који се пријављују за мобилност као мрежни или freemover разликују се и у самом циклусу одобравања поднетих пријава.

Пријаве мрежних кандидата одобравају четири инстанце и то на тај начин што их прво номинује локална контакт особа на матичној институцији, након чега национална CEEPUS канцеларија земље порекла врши формалну проверу пријаве и номинује је, тј. прослеђује је институцији домаћину. Након одобравања од стране локалне контакт особе на институцији домаћину, пријава долази у националну CEEPUS канцеларију државе домаћина, која након финалне провере пријаве и доступних квота стипендијских месеци за одређену мрежу врши коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу.

Процес одобравања freemover пријава је једноставнији – процес одобрења пријаве има две фазе, односно пријаву проверавају Национална CEEPUS канцеларија земље порекла и Национална CEEPUS канцеларија земље домаћина.

Имајући у виду да се CEEPUS програм заснива на раду институционалних мрежа, предност се даје Network кандидатима, док је расположива квота за Freemover мобилности значајно мања.

Статус својих пријава кандидати могу пратити у систему, а приликом коначног одобрења или одбијања пријаве добијају и обавештење путем мејла о исходу њихове апликације.

Као последњи корак, кандидати морају пријаву формално прихватити у CEEPUS систему.