Način prijave

Prijave za učešće u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS programa podnose se isključivo putem CEEPUS platforme, na ceepus.info. Potrebno je da se kandidati registruju a potom i popune elektronsku prijavu.

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka

  1. Mrežni ili vanmrežni kandidat

Kandidat sam pretražuje mreže na veb-sajtu CEEPUS-a i zaključuje da li se prijavljuje kao mrežni kandidat ili freemover (kandidat izvan mreže). Ukoliko pronađe odgovarajuću mrežu u čijem radu učestvuje i ustanova na kojoj želi da realizuje svoju mobilnost i matična ustanova (katedra/smer, fakultet…), potrebno je da se obrati lokalnoj kontakt osobi za CEEPUS na matičnoj ustanovi, koja može da mu pruži osnovne informacije o mogućnostima za razmenu u mreži za koju je zainteresovan/a. Ako u mreži u okviru koje kandidat želi da realizuje mobilnost ne učestvuje njegova matična ustanova (katedra/smer, fakultet…), kandidat treba da se prijavi kao freemover (prijava van mreža).

  1. Popunjavanje prijave

Kandidat se registruje na zvaničnoj ceepus.info. platformi i pravi svoj nalog ukoliko ga već nema. Nakon što se uloguje na svoj nalog, pokreće novu prijavu odabirom opcije Create new application. U narednom koraku kandidat bira da li se prijavljuje u okviru mreže ili kao freemover  kandidat i dalje prati smernice CEEPUS Mobility Wizard-aVAŽNO: Ukoliko je kandidat student i prijavljuje se kao freemover, pre nego što podnese prijavu potrebno je da pribavi prihvatno pismo od ustanove domaćina (Freemover: Letter of Acceptance – Student) i dva pisma preporuke od svoje matične ustanove (Freemover: Letter of Recommendation ‒ Student). Nastavno osoblje koje se prijavljuje van mreža takođe prilaže prihvatno pismo (tzv. Freemover: Letter of Acceptance – Teacher). Ova dokumenta se prilažu obavezno na propisanim obrascima koji se nalaze na stranici Downloads na platformi ceepus.info. Popunjene, overene i skenirane verzije se prilažu prilikom popunjavanja onlajn prijave. U ovoj proceduri izuzetak je Austrija – u ovom slučaju, prilikom prijave za vanmrežnu mobilnost pomenuta dokumenta se prilažu tek nakon dobijanja obaveštenja nacionalne CEEPUS kancelarije Austrije da je prijava ušla u uži krug, što znači da se za freemover prijave za mobilnost u Austriji, u prvoj fazi, prijave podnose bez navedenih dokumenata.

Kandidat potom popunjava onlajn prijavu. Naročito je važno da se u motivacionom delu argumentuje akademska svrha razmene za studente, dok predavači u delu prijave koja se odnosi na nastavni plan navode nazive predavanja, kao i broj predavačkih sati koji je predviđen za njihovu realizaciju.

Nakon što je popunio prijavu i priložio potrebna dokumenta (ukoliko je primenljivo), kandidat podnosi prijavu u sistemu odabirom opcije Submit.

  1. Obaveštenje o statusu prijave

Elektronskom poštom se nakon određenog perioda dobija obaveštenje o odobravanju ili odbijanju prijave za stipendiju. Ukoliko je kandidatu mobilnost odobrena, potrebno je da je formalno prihvati u CEEPUS sistemu. Prihvatanjem prijave u sistemu, kandidat prihvata pravila programa i saglasan je sa obavezama koje program propisuje, a koje su dostupne na stranici ceepus.info, u delu Obligations Student ili Obligations Teacher, u zavisnosti od toga ko je kandidat.

Kandidat u svakom trenutku može da vidi status svoje prijave nakon što se uloguje na svoj profil na platformi ceepus.info.