Prijava mreža

Visokoškolske ustanove iz Republike Srbije koje žele da se uključe u CEEPUS program, to mogu da učine u svojstvu partnera ili koordinatora čitave mreže.

Dodavanje novog partnera u prijavu mreže i neophodna dokumenta

Ukoliko visokoškolska ustanova iz Republike Srbije želi da se, u svojstvu partnera, priključi nekoj od postojećih CEEPUS mreža, potrebno je da stupi u kontakt s koordinatorom celokupne mreže i ispita takvu mogućnost. Ukoliko se ustanove dogovore o saradnji, ustanova koja se priključuje mreži mora da imenuje lokalnu kontakt osobu (LKO lokalna kontakt osoba je obavezno predstavnik nastavnog osoblja).

Ukoliko LKO do tog trenutka nije kao pojedinac učestvovala u mobilnosti u okviru CEEPUS programa, neophodno je da se registruje na CEEPUS.info platformi i napravi svoj nalog. Ukoliko već poseduje nalog koji je prethodno korišćen za prijavu za učešće u akademskoj razmeni, nije potrebno da registruje nov nalog, već da kroz sistem samo zatraži Network ulogu. Nakon toga, potrebno je da popuni podatke o organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove koju prijavljuje za učešće u mreži i čijim radom će administrirati u CEEPUS programu.

Kada Nacionalna CEEPUS kancelarija ovaj zahtev odobri u sistemu, koordinator čitave mreže će novu ustanovu učesnicu programa moći da doda u prijavu mreže u svojstvu partnera.

Od poziva za prijavu mreža koje će biti aktivne u akademskoj 2024/25. godini, pravo učešća u CEEPUS mrežama imaju državne visokoškolske ustanove i akreditovane privatne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije.

Kada se nov partner doda u prijavu mreže, u sistemu se generišu dokumenta koja se odnose na tu ustanovu i čijom overom i prilaganjem u prijavu mreže se potvrđuje da je ustanova saglasna sa pravilima učešća u programu.

Sve partnerske ustanove u prijavu mreže moraju da prilože:

  • Letter of Endorsement, koji potpisuje rektor / direktor / predsednik akademije i kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih ustanova u sklopu određene CEEPUSmreže biti izuzeti plaćanja troškova školarine;
  • Letter of Intent dokument kojim se garantuje da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati period studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUSmreže. Ovaj dokument treba da potpiše lice ovlašćeno za međusobno priznavanje za konkretnu ustanovu / njenu jedinicu u okviru prijave mreže;
  • Informacije o studijskom programu, na engleskom jeziku, koji sadrži informacije o ESPB bodovima. Mogu da se dostave u formi dokumenta ili kao link ka stranici na sajtu ustanove gde se tražene informacije nalaze.

Za prijavu nove mreže u svojstvu koordinatora mreže procedura je ista, osim što je prethodno potrebno da se pronađu najmanje dve institucije sa srodnim programima koje bi učestvovale kao partneri u datoj mreži. Ukoliko institucija želi da koordiniše radom određene mreže, preporučuje se da ima prethodno iskustvo u učešću u programu.

Mreže koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini ne moraju da iznova prilažu nova dokumenta za učešće u narednoj akademskoj godini, osim u slučaju uključivanja novih partnera, ili izmene relevantnih podataka (izmena lokalne kontakt osobe, izmena koordinatora mreže i sl.). S druge strane, mreže koje se prijavljuju nakon jednogodišnjeg ili višegodišnjeg perioda neaktivnosti moraju da prate proceduru prijave kao i nove mreže u pogledu dostavljanja dokumentacije.

Na osnovu odluke Zajedničkog odbora ministara, koji se nalazi na čelu programa, ustanovljeno je novo pravilo koje se odnosi na broj mreža kojima se koordinira. Naime, počevši od 2024/25. godine, jedna osoba moći će da koordinira isključivo jednom mrežom, dok je broj mreža u kojima jedan predstavnik nastavnog osoblja može da ima ulogu lokalne kontakt osobe ograničen na četiri.

U skladu s tim, u novom pozivu biće neophodno da se svi koordinatori koji koordiniraju radom više mreža opredele za jednu. Odluku o tome u kojim mrežama žele da zadrže ulogu lokalne kontakt osobe moraće da donesu i sve osobe koje tu funkciju vrše u više od četiri mreže i, u skladu sa tom odlukom, da izvrše potrebne izmene u sistemu.

Podnošenje prijave mreže

Prijavu mreža podnosi isključivo koordinator čitave mreže – on je zadužen za popunjavanje aplikacionog formulara kroz CEEPUS platformu, dodavanje partnera, proveru da li su partneri dostavili neophodna dokumenta i sl.

Rok za podnošenje prijave mreža je 15. januar, a prijave se vrše na sajtu www.CEEPUS.info. Nakon isteka roka za prijavu mreža, sledi proces formalne provere prijava i dostavljene dokumentacije za svaku mrežu i eventualno upućivanje zahteva za dopunu dokumentacije, nakon čega sledi proces ocenjivanja mreža.

Samo mreže koje su blagovremeno podnele prijavu (do 15. januara) imaju mogućnost da dokumentaciju dopune i to najkasnije do 31. januara. Dodavanje ili izmena partnera nije moguća nakon isteka roka za prijavu mreža (15. januar).

Proces ocenjivanja mreža

Akademski ocenjivači su stručnjaci koji ocenjuju mreže na osnovu smernica Centralne i Nacionalne CEEPUS kancelarije, dodeljujući im određeni broj poena. Tom prilikom se u obzir uzima i usklađenost programa, način na koji svaki od partnera doprinosi kvalitetu programa, inovativnost korišćenih pristupa i sl. Nacionalne komisije ocenjuju mreže u kojima učestvuju institucije iz njihove zemlje u svojstvu koordinatora ili partnera.

Rang-lista odobrenih mreža objavljuje se u periodu mart–maj, nakon što Međunarodna komisija odluči koliko će mreža biti odobreno u narednoj akademskoj godini. Pored mreža koje će da budu  odobrene za mobilnost kandidata, određeni broj mreža dobija status mreža na rezervnoj listi (umbrella networks). Na samom kraju ovog procesa, nacionalne kancelarije raspodeljuju ukupnu nacionalnu kvotu  između odobrenih mreža. Na mreže na rezervnoj listi se ne raspodeljuju odmah stipendijski meseci ali imaju pravo na korišćenje eventualnih neiskorišćenih stipendijskih meseci u okviru određene akademske godine.