Пријава мрежа

Уколико државна високошколска институција из Републике Србије жели да се укључи у неку од постојећих CEEPUS мрежа, потребно је ступити у контакт с координатором мреже и испитати такву могућност.

У процесу пријаве потребно је поднети Letter of Endorsement, које потписује ректор или проректор и којим се потврђује да ће студенти из других установа у склопу одређене CEEPUS мреже бити изузети плаћања школарине, као и Letter of Intent, чиме се гарантује да ће се одлазним студентима у потпуности признати период студирања на другој образовној институцији у склопу CEEPUS мреже – овај документ треба да буде потписан од стране овлашћеног лица за међусобно признавање за сваки факултет у оквиру пријаве. Такође је неопходно доставити и информације о студијском програму на енглеском језику, који садржи информације о ЕСПБ бодовима.

Потребно је обавити регистрацију на главној страници програма ceepus.info. Професор/предавач који региструје своју јединицу пријављује улогу Network и испуњава потребне податке. Пријаву затим одобрава Национална CEEPUS канцеларија. Након тога координатор мреже може додати предложену јединицу у CEEPUS мрежу коју координира.

За пријаву нове мреже у својству координатора мреже је потребно пратити исту процедуру, с тим да је претходно потребно пронаћи најмање две институције са сродним програмима које би учествовале као партнери у датој мрежи. Уколико институција жели да координише радом одређене мреже, препоручује се да има претходно искуство у учешћу у програму.

Мреже које су активне у текућој академској години не морају да прилажу нова документа за учешће у наредној академској години, осим у случају укључивања нових партнера. С друге стране, мреже које се пријављују након једногодишњег или вишегодишњег периода неактивности морају да прате процедуру пријаве као и нове мреже у погледу достављања документације.

Мреже које до истека рока за пријаву мрежа 15. јануара на ceepus.info сајту не приложе неопходна документа аутоматски се бришу, док мреже које имају неодговарајућу или недовољно комплетну документацију подлежу одузимању поена од стране Централне CEEPUS канцеларије. Након истека рока за пријаву мрежа, Национална CEEPUS канцеларијa, проверава документацију свих мрежа у којима институције из Србије имају улогу координатора.

Након евентуалне допуне документације, следи оцењивање од стране Националне комисије, које оцењују мреже у којима учествују институције из њихове земље у својству координатора или партнера. Стручњаци оцењују мреже на основу смерница Централне и Националне CEEPUS канцеларије, додељујући им одређени број поена. Том приликом се у обзир узима и усклађеност програма, начин на који свако од партнера доприноси квалитету програма, иновативност коришћених приступа и сл. У току марта следи објављивање ранг-листе мрежа, када Централна CEEPUS канцеларија одлучује колико ће мрежа бити одобрено у наредној академској години. Поред одобрених мрежа, одређени број мрежа добија статус мрежа на резервној листи (umbrella networks) које не добијају стипендијске месеце али имају право на коришћење неискоришћених стипендијских месеци у оквиру одређене академске године. На самом крају овог процеса, Међународна комисија расподељује укупну националну квоту између одобрених мрежа.