Otvoren poziv za mobilnost vanmrežnih (freemover) kandidata u okviru CEEPUS programa univerzitetske razmene

Studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova u Repubici Srbiji koji žele da mobilnost realizuju na nekoj od inostranih ustanova koje ne učestvuju u radu istih CEEPUS mreža kao i njihova matična ustanova se sada mogu prijaviti za mobilnost u sklopu CEEPUS programa kao vanmrežni, tj. freemover kandidati. Prijave za mobilnost se podnose isključivo elektronskim putem, preko zvanične stranice CEEPUS programa, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2022. godine. Kandidati za freemover mobilnost bi trebalo da imaju u vidu da se prijave za freemover mobilnosti u većini CEEPUS zemalja odobravaju za boravke tokom letnjeg semestra. Radi dobijanja detaljnijih informacija o realizaciji freemover mobilnosti u konkretnoj zemlji, kandidati se mogu obratiti Nacionalnoj CEEPUS kancelariji države u kojoj žele da borave, čiji kontakti su dostupni na Contact stranici zvaničnog CEEPUS sajta.

CEEPUS program akademske razmene pruža mogućnost studentima i nastavnom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji da realizuju mobilnost na nekoj od partnerskih ustanova u zemljama srednje i jugoistočne Evrope koje učestvuju u ovom programu. Mobilnosti u okviru CEEPUS programa se prvenstveno realizuju u okviru mreža, tj. partnerstava, koje formiraju visokoškolske ustanove iz zemalja članica CEEPUS programa. Međutim, CEEPUS omogućava i kandidatima čije institucije nisu deo pojedinačnih mreža da učestvuju na akademskoj razmeni i to u svojstvu freemover kandidata. Kandidati koji se prijavljuju za mobilnost kroz CEEPUS program moraju biti studenti ili zaposleni na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a studenti moraju imati završena najmanje dva semestra studija u trenutku realizacije mobilnosti.

Pretraživanje mogućnosti za razmenu

Mogućnosti za mobilnost kroz CEEPUS program kandidati istražuju samostalno, pretragom mreža na zvaničnoj stranici CEEPUS programa. Mreže je moguće pretraživati prema ustanovama koje u njima učestvuju, ili prema studijskoj oblasti, a u oba slučaja je potrebno izabrati akademsku godinu u kojoj bi se mobilnost realizovala (tj. 2022/2023 akademsku godinu). Pronalaskom željene mreže i utvrđivanjem da li matična institucija studenta/zaposlenog učestvuje u njenom radu, kandidati procenjuju da li se prijavljuju kao mrežni, ili vanmrežni, tj. freemover kandidati. Kandidati koji žele da podnesu prijavu za mrežnu mobilnost mogu pronaći detaljnije informacije o načinu i rokovima za podnošenje prijava za mrežnu mobilnost u vesti objavljenoj na sajtu Fondacije Tempus.

Registracija naloga i kreiranje elektronske prijave

Radi podnošenja elektronske prijave za mobilnost, kandidati moraju da registruju svoj nalog na zvaničnoj stranici CEEPUS programa, u slučaju da ga već ne poseduju. Nakon pristupanja nalogu i klikom na Create New Application, kandidati mogu pristupiti svojoj elektronskoj prijavi za mobilnost, nakon čega je potrebno da prate instrukcije CEEPUS Mobility Wizard-a. Prijava se po potrebi može dopuniti, a podneta je tek kada se odabere opcija Submit.

Odabir kategorije

Prilikom kreiranja elektronske aplikacije na CEEPUS platformi, kandidati treba da odaberu kategoriju unutar koje se prijavljuju za mobilnost: 

  • Student (za boravke duže od 3 meseca, radi sprovođenja semestralne mobilnosti i sticanja ESPB);
  • Short-term student (za boravke kraće od 3 meseca, radi sprovođenja istraživanja, pisanja master rada ili doktorske disertacije);
  • Short-term excursion (za boravke do 6 dana, radi učešća na grupnim aktivnostima u okviru mreža, kao što su letnje ili zimske škole)
  • Teacher– nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru ove kategorije, bez obzira na dužinu trajanja mobilnosti. Predavači treba da realizuju najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave kandidata.

Neophodna dokumentacija

Studenti i predavači koji se prijavljuju kao freemover kandidati u svoju elektronsku prijavu treba da prilože određena dokumenta, tj. prihvatno pismo overeno od strane ustanove na kojoj žele da realizuju mobilnost (Freemover: Letter of Acceptance – Student ili Freemover: Letter of Acceptance – Teacher). Radi dobijanja detaljnijih informacija o pribavljanju ovog dokumenta, kandidati se mogu obratiti lokalnoj kontakt osobi za datu mrežu na inostranoj ustanovi. Pored toga, studenti u prijavu moraju dodati i dva pisma preporuke (Freemover: Letter of Recommendation – Student), potpisana od strane predavača sa matičnih institucija. Obrasce ovih dokumenata je moguće preuzeti sa sekcije Downloads na zvaničnoj stranici CEEPUS programa.

Popunjavanje motivacionog dela elektronske prijave

Svi kandidati u svojoj prijavi moraju da bliže pojasne akademsku svrhu boravka na inostranoj ustanovi, koja treba da bude u skladu sa kategorijom u okviru koje se kandidat prijavio.

Dodatne informacije o CEEPUS programu

Detaljnije informacije o CEEPUS programu su dostupne na sajtu Fondacije Tempus, kao i na zvaničnoj stranici CEEPUS programa, posebno u odeljku posvećenom odgovorima na najčešće postavljana pitanja (HOW).