Konkurs: Savetnik za karijerno vođenje i savetovanje

Ovaj konkurs za posao je zatvoren. Za aktuelne konkurse pogledajte našu stranicu konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje raspisuje konkurs za radno mesto: 

Savetnik za karijerno vođenje i savetovanje
Konkurs je otvoren do 30. marta 2022. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti savetnika za karijerno vođenje i savetovanje su: 

 • sprovođenje aktivnosti povezanih sa radom Euroguidance centra;
 • priprema materijala i publikacija, organizacija obuka, konferencija i događaja namenjenih karijernim praktičarima, donosiocima odluka i ključnim akterima sistema karijernog vođenja, obrazovanja, rada sa mladima i zapošljavanja;
 • priprema materijala i organizacije događaja (prezentacije, radionice, vebinari i druge aktivnosti) za učenike i druge korisnike sa ciljem podrške njihovom razvoju karijere;
 • pružanje podrške resornim ministarstvima u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i drugim oblastima u sklopu praćenja obrazovnih politika na nivou Grupe;
 • pomoć u pripremi publikacija Fondacije u vezi sa karijernim vođenjem i zapošljavanjem, kao i uređivanje vebsajtova Fondacije u delu koji se odnosi na karijerno vođenje i druge oblasti od značaja za sprovođenje aktivnosti;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije obavljanja posla iz svog delokruga;
 • izveštavanje o sprovedenim aktivnostima i priprema predloga plana aktivnosti;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom upravitelja Fondacije i koordinatora Grupe.

Uslovi: 

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studiranja, ili minimum osnovne akademske studije od četiri godine);
  poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
  dobro poznavanje obrazovnog sistema;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi).  

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru. 

Termini testiranja i razgovora: 

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 4. april 2022. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani tokom prve polovine aprila 2022. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs .

Potrebno je poslati:  

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu;  
 • Motivaciono pismo.

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa): 

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu). 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Očekuje se da će početak rada biti u  drugoj polovini aprila  2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.