Javni poziv za Evropske nagrade za inovativnost u nastavi za 2024. godinu

Evropska komisija i ove godine dodeljuje Evropske nagrade za inovativnost u nastavi (European Innovative Teaching Awards) u oblastima predškolskog, osnovnog, srednjeg i stručnog obrazovanja i obuka.

Nagrade se dodeljuju svake godine u zemljama koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+, a projekti se biraju na osnovu komplementarnosti sa zadatom godišnjom temom, kao i drugih kriterijuma. Cilj inicijative je da se prepoznaju nastavnici i ustanove koji su sprovođenjem projekata Erazmus+ došli do inovativnih rešenja. U Srbiji su prošle godine priznanja dobili projekti u oblasti osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

U septembru 2024. godine očekuje se objavljivanje nagrađenih projekata, a u novembru biće održan događaj u Briselu na kojem će se okupiti predstavnici prepoznatih ustanova iz cele Evrope.

S obzirom na to da se za projekte Erazmus+ već izdvajaju sredstva, nagrada je simboličkog karaktera i dobitnici ne dobijaju dodatnu finansijsku podršku. Uprkos tome, nagrađeni projekti se promovišu na evropskom i nacionalnom nivou kao primeri dobre prakse kada su u pitanju inovacije u obrazovanju.

Ovogodišnja tema

Ovogodišnja tema za Evropske nagrade za inovativnost u nastavi je Dobrobit u školi” i povezana je sa sprovođenjem inicijative „Putevi do školskog uspeha“ (Pathways to School Success). Tema ima za cilj da istraži na koji način škole sistemski pristupaju negovanju dobrobiti i mentalnog zdravlja. U ovim brošurama se nalazi više informacija o različitim elementima koje ovaj pristup podrazumeva.

U obzir dolaze projekti na temu mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika i zaposlenih, fizičkog zdravlja, zdravih izbora, rešavanja konflikata, razvoja saradnje, samopouzdanja, empatije i saosećanja, uvažavanja mišljenja učenika, socijalnog i emocionalnog učenja, osećanja pripadanja, unapređenja školske klime, vremena provedenog uz ekrane, vršnjačkog i digitalnog nasilja, saradnje sa roditeljima i slično.

Javni poziv

Fondacija Tempus ove godine objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dobijanje Evropske nagrade za inovativnost u nastavi. Na javni poziv mogu da se prijave predškolske ustanove, osnovne škole, gimnazije i srednje stručne škole iz Srbije koje su bile nosioci (koordinatori) sprovedenih projekata odobrenih između 2019. i 2023. godine.

Projekti Erazmus+ moraju da ispune osnovne preduslove kako bi bili razmatrani za primanje nagrade:

  • Odobreni su između 2019. i 2023. godine;
  • Sprovedeni su i završena je obrada završnog izveštaja;
  • Tema projekta odgovara ovogodišnjoj temi „Dobrobit u školi”.

Iako kriterijumi za nagrađivanje ne isključuju mogućnost prijavljivanja KA1 projekata mobilnosti, KA2 projekti partnerstava su donekle u prednosti s obzirom na obim, kvalitet i ostvareni uticaj njihovih rezultata.

Pored ocene na završnom izveštaju, na izbor projekata utiče i povezanost sa ovogodišnjom temom. Prijavljeni projekti biće ocenjeni na skali od 1 (slabo) do 10 (odlično) na osnovu sledeća četiri kriterijuma:

  1. Metodologije – Na koji način su primenjene metodologije inovativne? Da li uključuju multidisciplinarni pristup, razvoj ključnih kompetencija i njihovu procenu? Da li povezuju formalno, neformalno i informalno učenje? Da li su inkluzivne, ohrabruju aktivno učestvovanje i saradnju? Da li zahtevaju aktivnu ulogu učenika? Da li podrazumevaju saradnju sa spoljnim interesnim stranama?
  1. Prostor za inovacije – Na koji način prostori za učenje podržavaju inovativne pristupe nastavi? U kojoj meri škole omogućuju inovacije – npr. da li strategije škole obuhvataju dobrobit kao jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja, pored akademskih postignuća? Da li škola radi na negovanju pozitivne školske klime? Da li se raspoloživi resursi upotrebljavaju na održiv način? Da li se dobrobiti pristupa iz perspektive cele škole? Da li postoji međusektorska saradnja (npr. sa zdravstvenim ustanovama, socijalnim službama i slično)?
  1. Uloga nastavnika – Na koji način su nastavnici/edukatori koji su učestvovali u projektu uticali na inovativne procese učenja? Da li su nastavnici bili u ulozi inovatora? Da li je u fokusu bila dobrobit nastavnika ili kompetencije nastavnika za podsticanje i negovanje dobrobiti u školi? Da li je u središtu projekta bila saradnja između nastavnika i vršnjačko učenje radi unapređenja dobrobiti u školi?
  1. Uticaj i rezultati – Koji je uticaj inovativnih procesa nastave i učenja koji su razvijeni i primenjeni u okviru projekta? Da li je ostvaren direktni uticaj na ciljne grupe projekta? Da li su bili uključeni učesnici sa smanjenim mogućnostima? Da li je došlo do efekta prelivanja (na druge učenike, nastavnike, škole, lokalnu zajednicu i roditelje)?

Stručna komisija će oceniti sve prijave koje ispunjavaju formalne uslove i doneće zajedničku odluku o tome koji projekti će da budu nagrađeni. Rezultati konkursa biće objavljeni na veb-sajtu Fondacije Tempus. Na osnovu propisanih kriterijuma biće odabrana najviše četiri projekta – po jedan za svaki nivo obrazovanja koji je obuhvaćen nagradom. Fondacija Tempus zadržava pravo da ne odabere nijedan projekat u određenoj kategoriji ukoliko prijavljeni projekti ne ispunjavaju navedene kriterijume u dovoljnoj meri.

Način prijavljivanja

Za učešće u konkursu potrebno je da se popuni registracioni formular. Javni poziv biće otvoren od 27. marta do 30. aprila 2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 30. april u 23.59 časova. Neophodno je da, pored popunjavanja formulara, na imejl-adresu schools-vet@tempus.ac.rs pošaljete i popunjeni obrazac sa opisom projekta. Obrazac možete da preuzmete ovde.

Sva pitanja u vezi sa Evropskom nagradom za inovativnost u nastavi mogu da se upute Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih na schools-vet@tempus.ac.rs ili pozivom na telefonski broj 011/3342 430, opcija 3.