Асистент за административне послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Асистент за административне  послове

Конкурс је отворен до 07. априла  2019. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање дигиталне писмености (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дитигалне писмености) је 10. април 2019. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке). 
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је у периоду од 12. до 15. априла 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs


Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.


Очекује се да ће почетак рада бити  у другој половини априла 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време.


Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.

Опис послова:

 • јављање на телефон;
 • пријем странака и послужење;
 • пријем, завођење и слање поште Фондације;
 • сервисирање листе контаката набављача Фондације и уношење контаката у финансијску базу Фондације;
 • архивирање документације;
 • подршка у организацији догађаја;
 • набавке канцеларијског и потрошног материјала;
 • старање о канцеларијском материјалу Фондације;
 • старање о архиви Фондације;
 • скенирање, фотокопирање и факсирање докумената, као и остали административни послови;
 • пружање техничке и административне подршке у свакодневном раду Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, координатора групе и управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома средњег образовања – која одговара старом IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);
 • познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, Powerpoint);
 • добре комуникационе вештине;
 • способност  за рад у тиму.