Учешће школских институција из Србије у Еразмус+ пројектима за мобилност у области општег образовања на конкурсном року 2018.

Фондација Темпус обавештава све заинтересоване о томе које врсте институција задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за Еразмус+ КА1 – 101 пројекте мобилност за област општег образовања, почев од конкурсног рока 2018. године и надаље.

Такве установе су све јавне и приватне, основне и средње школе у Србији, школе за образовање националних мањина, као и друге школе без обзира на то ко је њихов оснивач а које имају дозволу за рад издату од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и које изводе опште образовање и васпитање према Закону о основама образовања и васпитања и Закону о средњем образовању и васпитању.

Конкретно то су:

 • предшколскe установe (мобилност се односи на васпитаче и друга лица која раде са децом од 3 године старости);
 • основнe школe;
 • основнe музичкe школe;
 • основнe балетскe школe;
 • основнe школe за ученике са сметњама у развоју;
 • гимназијe;
 • средњe стручнe школe;
 • средњe уметничкe школe;
 • мешовитe школe (гимназијe и средњe стручнe или уметничкe школe);
 • средњe школe за ученике са сметњама у развоју;
 • основнe и средњe школа за ученике са сметњама у развоју  и инвалидитетом;
 • образовно-васпитни центри као установе у којима се осим основног образовања и васпитања, односно предшколског и основног образовања и васпитања, остварује и средње образовање и васпитање.