Poziv na trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Fondacija Tempus organizuje trening o pripremi i realizaciji projekata međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 5-8. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera uključenih u proces pisanja projekata, osmišljavanja programa i njihove realizacije.

Trening je otvoren za organizacije, kancelarije za mlade i institucije aktivne u radu sa mladima iz Srbije koje organizuju ili planiraju da organizuju omladinske razmene. Ohrabruju se prijave organizacija bez prethodnog iskustva sa omladinskim razmenama i Erazmus+ programom, kao i onih koje rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

Polaznici obuke će moći da:

  • se upoznaju sa specifičnostima omladinskih programa u međunarodnom okruženju (interkulturalnost, timski rad…);
  • ostvare saradnju sa međunarodnim partnerima u svim fazama projekta omladinske razmene (pisanje, priprema, realizacija, evaluacija), uz njihovo aktivno učešće;
  • primene veštine upravljanja projektom u međunarodnom kontekstu;
  • dodeljuju odgovarajuće uloge i zadatke omladinskim liderima/kama i mladima u međunarodnim omladinskim razmenama;
  • integrišu interaktivne/radioničarske metode i tehnike rada u neformalnom obrazovanju u svoje projekte.

Prijavljivanje je moguće putem prijavnog formulara, najkasnije do 30. maja 2018. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika je ograničen. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i broju osoba iz iste organizacije/ KzM/ institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove.

Fondacija Tempus pokriva troškove programa, smeštaja, materijala, osveženja i hrane tokom trajanja treninga.

Trening je razvio trenerski tim Grupe „Hajde da…“ koja je obavljala ulogu Kontakt tačke za programe MLADI, Mladi u akciji i Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 2005. do 2017. godine.