Trening na temu inkluzije –”Fer-plej: obrazovanjem do jednakih mogućnosti”

Fondacija Tempus organizuje trening „Fer-plej: obrazovanjem do jednakih mogućnosti“ u periodu od 20. – 22. marta 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Glavni cilj treninga je razumevanje koncepta inkluzije i načina na koji je moguće osmišljavati aktivnosti za mlade tako da one budu dovoljno inkluzivne, kao i osnaživanje organizacija i institucija iz Srbije za inkluzivni pristup mladima. Pored toga, učesnici treninga će se upoznati sa tehnikama uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima.

Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu biti mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, geografskih, kulturalnih, obrazovnih, invaliditeta ili drugih razloga.

Trening je otvoren za predstavnike organizacija/institucija iz Srbije koje rade i koje planiraju da rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

 Tokom treninga učesnici će:

  • steći razumevanje koncepta i principa inkluzije u omladinskom radu;
  • razviti veštine prepoznavanja grupa mladih sa smanjenim mogućnostima kao i njihovih potreba;
  • razumeti važnost strateškog pristupa inkluziji radi ostvarivanja dugoročnih efekata projekata;
  • se upoznati sa tehnikama uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u sve faze projektnog ciklusa.

Radi učešća na treningu, potrebno je popuniti prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika treninga je ograničen na maksimalno 20 učesnika po treningu.

Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i o broju osoba iz iste organizacije/KzM/institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove. Fondacija Tempus pokriva troškove smeštaja, materijala, osveženja i hrane tokom trajanja treninga.