Stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik

Stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik

Fondacija Tempus objavljuje stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik koji će biti angažovani po potrebi. Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja imaju iskustva u prevođenju sa engleskog na srpski jezik i obratno.

NAČIN KONKURISANJA

Neophodno je da zainteresovani kandidati popune onlajn prijavni formular za fizička lica ili za pravna lica u kome će navesti iz koje oblasti imaju iskustvo u prevođenju i da uz prijavni formular prilože obavezna dokumenta koja su za svaku kategoriju navedena ispod.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

FIZIČKA LICA

 • CV – sa spiskom prevođenih tekstova iz oblasti obrazovanja i drugih referenci od značaja za prevođenje;
 • Skenirana diploma ili uverenje o diplomiranju visokog obrazovanja koja je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija – na uvid;
 • Uzorak prevedenog teksta dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst. Poželjno je da tekst bude iz oblasti obrazovanja, projekata ili evropskih politika, ali će u obzir biti uzeti i uzorci iz oblasti drugih društvenih nauka i književnosti (izuzimajući pravno-administrativne tekstove);
 • Dokaz o prevođenju poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime prevodioca, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja.

Molimo Vas da pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs.

PRAVNA LICA

 • Lista referenci tj. spisak prevedenih tekstova i naručilaca prevoda;
 • Skenirana potvrda o likvidnosti za proteklih 12 meseci koju je izdala Narodna banka Srbije;
 • Uzorak prevedenog teksta dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni prevođeni tekst. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst. Poželjno je da tekst bude iz oblasti obrazovanja, projekata ili evropskih politika, ali će u obzir biti uzeti i uzorci iz oblasti drugih društvenih nauka (izuzimajući pravno-administrativne tekstove) i književnosti;
 • Dokaz o prevođenju poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime prevodioca, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja.

POSTUPAK SELEKCIJE

Selekcija kandidata se sastoji iz sledećih faza:

 1. Provera da li su ispunjeni formalni uslovi za konkurisanje, što podrazumeva da je prijavni formular popunjen u celosti i da su dostavljena sva tražena dokumenta.
 2. Fondacija Tempus će u skladu sa dinamikom svog rada, tj. potrebama za prevođenje, vršiti evaluaciju prijava koje su ispunile formalne uslove, obično jedanput godišnje.
 3. Kandidati koji uđu u uži izbor biće zamoljeni da probno prevedu stranu teksta. Evaluaciju probnog prevoda će obavljati komisija koju čine jedan zaposleni iz Fondacije Tempus i jedan spoljni saradnik.
 4. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tome da se nalaze u bazi prevodilaca sa kojima Fondacija Tempus može ostvariti saradnju u narednom periodu.
 5. Kandidatima koji se nalaze u bazi prevodilaca će, u skladu sa dinamikom potreba za prevođenjem, biti upućen poziv da daju finansijsku ponudu za prevođenje određenih tekstova i publikacija u definisanom vremenskom roku.
 6. Izbor kandidata će biti obavljen za svaku pojedinačnu publikaciju ili tekst za koji kandidat potvrdi da može da ga prevede u traženom roku, a kriterijumi za izbor će biti ponuđena cena i kvalitet prethodnih prevoda za prevodioce sa kojima je Fondacija Tempus već sarađivala. Prilikom razmatranja cene biće uzeti u obzir svi troškovi koje Fondacija Tempus snosi angažovanjem određenog fizičkog/pravnog lica, uključujući poreze i doprinose.

NAPOMENA: Kandidatima koji budu angažovani od strane Fondacije Tempus, a ne ispoštuju odredbe Ugovora u pogledu rokova, formatiranja teksta, kvaliteta prevoda i sl, ubuduće neće biti upućivani pozivi za dostavljanje finansijskih ponuda za prevođenje tekstova.

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate mejlom na adresu konkursi@tempus.ac.rs  ili putem telefona: 011 /33 42 430.