Стални конкурс за преводиоце за енглески језик

Фондација Темпус објављује стални конкурс за преводиоце за енглески језик који ће бити ангажовани по потреби. На конкурс се могу пријавити физичка и правна лица која имају искуства у превођењу са енглеског на српски језик и обратно.

НАЧИН KОНKУРИСАЊА

Неопходно је да заинтересовани кандидати попуне онлајн пријавни формулар за физичка лица или за правна лица у коме ће навести из које области имају искуство у превођењу и да уз пријавни формулар приложе обавезна документа која су за сваку категорију наведена испод.

Непотпуне пријаве неће бити разматране.

ФИЗИЧKА ЛИЦА

 • CV – са списком превођених текстова из области образовања и других референци од значаја за превођење;
 • Скенирана диплома или уверење о дипломирању високог образовања која је у складу са европским оквиром квалификација – на увид;
 • Узорак преведеног текста дужине најмање три преводилачке стране тј. 5400 карактера са размацима. Превод може бити с енглеског језика на српски или обратно. Потребно је да се достави и превод и оригинални текст. Пожељно је да текст буде из области образовања, пројеката или европских политика, али ће у обзир бити узети и узорци из области других друштвених наука и књижевности (изузимајући правно-административне текстове);
 • Доказ о превођењу послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и име и презиме преводиоца, или оверена потврда о обављеном преводилачком послу од стране наручиоца превођења.

Молимо Вас да прочитате Oбавештење о обради личних података и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс.

ПРАВНА ЛИЦA

 • Листа референци тј. списак преведених текстова и наручилаца превода;
 • Скенирана потврда о ликвидности за протеклих 12 месеци коју је издала Народна банка Србије;
 • Узорак преведеног текста дужине најмање три преводилачке стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални превођени текст. Превод може бити с енглеског језика на српски или обратно. Потребно је да се достави и превод и оригинални текст. Пожељно је да текст буде из области образовања, пројеката или европских политика, али ће у обзир бити узети и узорци из области других друштвених наука (изузимајући правно-административне текстове) и књижевности;
 • Доказ о превођењу послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и име и презиме преводиоца, или оверена потврда о обављеном преводилачком послу од стране наручиоца превођења.

ПОСТУПАK СЕЛЕKЦИЈЕ

Селекција кандидата се састоји из следећих фаза:

 1. Провера да ли су испуњени формални услови за конкурисање, што подразумева да је пријавни формулар попуњен у целости и да су достављена сва тражена документа.
 2. Фондација Темпус ће у складу са динамиком свог рада, тј. потребама за превођење, вршити евалуацију пријава које су испуниле формалне услове.
 3. Kандидати који уђу у ужи избор биће замољени да пробно преведу страну текста. Евалуацију пробног превода ће обављати комисија коју чине један запослени из Фондације Темпус и један спољни сарадник.
 4. Одабрани кандидати ће бити обавештени о томе да се налазе у бази преводилаца са којима Фондација Темпус може остварити сарадњу у наредном периоду.
 5. Kандидатима који се налазе у бази преводилаца ће, у складу са динамиком потреба за превођењем, бити упућен позив да дају финансијску понуду за превођење одређених текстова и публикација у дефинисаном временском року.
 6. Избор кандидата ће бити обављен за сваку појединачну публикацију или текст за који кандидат потврди да може да га преведе у траженом року, а критеријуми за избор ће бити понуђена цена и квалитет претходних превода за преводиоце са којима је Фондација Темпус већ сарађивала. Приликом разматрања цене биће узети у обзир сви трошкови које Фондација Темпус сноси ангажовањем одређеног физичког/правног лица, укључујући порезе и доприносе.

 

Наредна евалуација пристиглих пријава планирана је за 24. јануар 2019. године.

 

НАПОМЕНА: Kандидатима који буду ангажовани од стране Фондације Темпус, а не испоштују одредбе Уговора у погледу рокова, форматирања текста, квалитета превода и сл, убудуће неће бити упућивани позиви за достављање финансијских понуда за превођење текстова.

За сва додатна питања, молимо Вас да нас контактирате мејлом на адресу konkursi@tempus.ac.rs  или путем телефона: 011 /33 42 430.