Način prijave

Prijave za učešće u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS programa se podnose isključivo putem CEEPUS onlajn sistema na ceepus.info. Potrebno je da se kandidati registruju a potom i ispune elektronsku prijavu.

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka
  1. Kandidat sam pretražuje mreže na sajtu CEEPUS-a, i zaključuje da li se prijavljuje kao mrežni kandidat ili freemover (kandidat izvan mreže). Ukoliko pronađe odgovarajuću mrežu u čijem radu učestvuje i institucija na kojoj želi da realizuje svoju mobilnost i matična institucija (katedra/smer, fakultet…), potrebno je da se kandidat obrati lokalnoj kontakt osobi za CEEPUS na matičnoj instituciji, koja može pružiti osnovne informacije o mogućnostima mobilnosti u mreži za koju je kandidat zainteresovan/a. Ako u mreži u okviru koje kandidat želi da realizuje mobilnost ne učestvuje njegova matična institucija (katedra/smer, fakultet …), kandidat se može prijaviti kao freemover (prijava van mreža). Samo kandidati sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije mogu učestvovati u mobilnosti u okviru CEEPUS programa.
  2. Kandidat popunjava onlajn prijavu. Nakon što se registruje na CEEPUS sistem kandidat popunjava potrebna polja nakon odabira Manage your mobility applications, a dodatne smernice i pojašnjenja se mogu naći u polju HELP (pomoć). Postupak podnošenja prijave se pokreće klikom na ikonu Action. VAŽNO : Ukoliko je kandidat student i prijavljuje se kao freemover, pre nego što podnese prijavu potrebno je da pribavi prihvatno pismo od institucije domaćina (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Freemover Letter of Recommendation). Za profesore koji se prijavljuju van mreža, potrebno je da prilože prihvatno pismo (tzv. Teacher Letter – Freemover Letter of Acceptance by Host Institution). Formulari za ta dokumenta se mogu pronaći na sajtu CEEPUS-a (ali i na tabu My desktop kada se kandidat uloguje na svoj nalog) i njihove popunjene, overene i skenirane verzije se prilažu prilikom popunjavanja onlajn prijave. U ovoj proceduri izuzetak je Austrija – u ovom slučaju prilikom prijave za vanmrežnu mobilnost se pomenuta dokumenta prilažu tek nakon dobijanja obaveštenja od strane NCK Austrije da je prijava u užem krugu kandidata, što znači da se za freemover mobilnosti u Austriji u prvoj fazi prijave podnose bez navedenih dokumenata.
  3. Elektronskom poštom se nakon određenog perioda dobija obaveštenje o odobravanju ili odbijanju prijave za stipendiju. Ukoliko je kandidatu mobilnost odobrena, potrebno je da je formalno prihvati u CEEPUS sistemu.