Šta radimo

Svoje ciljeve Fondacija Tempus  ostvaruje kroz:

  • Pružanje jednakih mogućnosti svim tipovima obrazovnih institucija i drugih institucija i organizacija u Republici Srbiji koje ispunjavaju uslove za učešće u programima EU za obrazovanje i mlade;
  • Podizanje standarda visokog i svih drugih nivoa obrazovanja u Republici Srbiji;
  • Kreiranja i sprovođenja usluga, projekata i aktivnosti podrške;
  • Razvoja, stvaranja i učešća u praktičnom sprovođenju drugih projekata i aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima Fondacije;
  • Pružanja kontinuiranog profesionalnog razvoja, usluga podrške, promotivnih materijala, informacionih alata i baza podataka kao i razvoja alata i resursa za širu javnost, praktičare, donosioce odluka i sve ostale aktere;
  • Rad na unapređenju socijalne inkluzije, aktivnog građanstva, zapošljivosti i međunarodne mobilnosti mladih ljudi kao i putem rada na obezbeđivanju jednakog učešća mladih sa smanjenim mogućnostima u međunarodnim mobilnostima mladih kroz EU programe za mlade.

Fondacija Tempus je zadužena za spovođenje i promovisanje Erazmus+, kao i CEEPUS programa, što podrazumeva mnogobrojne i svakodnevne aktivnosti usmerene ka pružanje podrške pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus, u cilju kvalitetne i efektne promocije i osnaživanju pojedinaca za učešće u programu, između ostalog, organizuje INFO DANE, KONFERENCIJE, SEMINARE, VEBINARE i RADIONICE, a pored svega toga, pojedinci zainteresovani za konkretne aspekte programa mogu dobiti dodatne informacije u INFORMATIVNOM CENTRU.