Savetnik za projekte u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih 

Фондација Темпус у оквиру Сектора за опште, стручно и образовање одраслих расписује конкурс за радно место: 

Саветник за пројекте у области општег, стручног и образовања одраслих 

Рок за пријаву је истекао.

Најважније активности саветника за пројекте су: 

 • пружање подршке институцијама које конкуришу за пројекте из делокруга рада Сектора, а у складу са расподелом посла коју дефинише помоћник управитеља за опште, стручно и образовање одраслих;
 • праћење пројеката из надлежности Сектора у складу са правилима Европске комисије и интерним процедурама;
 • планирање и реализација активности у вези са учешћем у мрежи VETтимова,  EPALE и eTwinning платформама у складу са расподелом посла коју утврђује помоћник управитеља за опште, стручно и образовање одраслих;
 • осмишљавање, планирање и спровођење радионица, конференција, TCA и других догађаја;
 • уређивање веб-сајта Фондације у делу који се односи на школе, предшколске установе и организације активне у области образовања одраслих и припрема информација за слање путем мејлинг листа;
 • осмишљавање и припрема публикација Фондације у складу са потребама сектора општег, стручног и образовања одраслих;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови: 

 • диплома високог образовања (минимум VII1по старом режиму студија, односно минимум основне академске студије у трајању од четири године); 
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање две године радног искуства у сектору образовања у Србији или две године радног искуства у раду на пројектима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, PowerPoint);
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за  самосталан рад и за рад у тиму.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то: 

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром). 
 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром). 
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима, на српском и енглеском језику, може бити организовано за кандидате у најужем избору. 

Термини тестирања и разговора

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословнекореспонденцијеи ИКТ алата значајних за радно место) је 27. јануар 2023. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, Жабљачка 12.
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Предвиђено је да разговори са кандидатима буду организовани у првој недељи фебруара 2023. године. 

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs 

Потребно је послати:  

 • CV, тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату 
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа): 

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање. 

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини фебруара 2023. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време. 

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.