Savetnik za projekte u oblasti mladih i sporta

Фондација Темпус у оквиру Групe за младе, информисање и спорт расписује конкурс за радно место: 

Саветник за пројекте у области младих и спорта

 

Конкурс је затворен. 

Најважније активности саветника за пројекте у области младих и спорта су: 

 • пружање подршке организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за Еразмус+ пројекте у области младих и спорта;
 • пружање подршке организацијама, институцијама и другим актерима у спровођењу Еразмус+ пројекта у области младих и спорта;
 • праћење и мониторинг Еразмус+ пројеката које спроводе установе и организације из Србије у области младих и спорта у складу са смерницама Европске комисије и интерним процедурама;
 • организација координативних састанака, промотивних и информативних активности, као и тренинга за изградњу капацитета омладинског сектора (укључујићи TCA активности);
 • пружање подршке у припреми информативног и едукативног материјала у оквиру Еразмус+ програма у области младих и спорта;
 • редовно ажурирање базе пројеката, у делу који се односи на пројекте у области младих и спорта;
 • уређивање веб-сајта Фондације у делу за младе и спорт и слање информација на мејлинг листе;
 • припрема материјала од значаја за учешће корисника у програму Еразмус+;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови: 

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске студије у трајању од четири године);
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада у програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, ExcelPowerPoint);
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • поседовање вештина и искуства у организацији или у фацилитацији неформалних образовних активности;
 • способност за самосталан рад и за рад у тиму;
 • пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то: 

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром). 

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)  

 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром). 
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима, на српском и енглеском језику, може бити организовано за кандидате у најужем избору. 

Термини тестирања и разговора

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословнекореспонденције и ИКТ алата значајних за радно место) је 20. јул 2022. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, Жабљачка 12.
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Предвиђено је да разговори са кандидатима буду организовани 22. јула 2022. године. 

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs 

Потребно је послати:  

 • CV, тј. биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату 
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа): 

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање. 

Очекује се да ће почетак рада бити у првој половини августа 2022. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време. 

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус. з