Саветник/ца за финансијске послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Саветник/ца за финансијске послове

Конкурс је отворен до 21. априла 2018. године у 23:59 часова.

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 25. и 26. април године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити април 2018. године.

Молимо Вас да пажљиво прочитате Обавештење о обради личних података и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  почетком маја 2018. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • Праћење прописа из области финансија, инструкција и водича Европске комисије о спровођењу програма;
 • Вођење финансијских послова за потребе Фондације у складу са расподелом посла коју дефинише координатор групе;
 • Одговара за реализацију послова из свог делокруга, у складу са Законом и интерним актима Фондације;
 • Књижење уговора у складу са одлуком координатора групе;
 • Финансијско праћење пројеката које Фондација финансира, кроз цео циклус пројекта, њихова финансијска евалуација, евиденција уговарања, усаглашавања са базом Европске комисије, провера финансијског капацитета корисника, примарне провере корисника, а у складу са важећим водичем за Националне агенције;
 • Комуникација са књиговодственом агенцијом са којом Фондација има закључен уговор.
 • Припрема, генерисање и контрола документације и извештаја за менаџемент, Европску комисију, ревизију;
 • Праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • Обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

 • Диплома високог образовања из економије или сродних области (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • Познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • Добре комуникационе вештине;
 • Најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима;
 • Способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • Способност за самосталан рад и за рад у тиму.