Саветник за дигиталне комуникације и маркетинг

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:

Саветник за дигиталне комуникације и маркетинг

Конкурс је отворен до 09. јула  2019. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање познавања дигиталних комуникација и маркетинга (под шифром).
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и дигиталних комуникација и маркетинга) је 12. јул. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је за крај јула године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV,тј. биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити током лета 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.

 

Опис послова:

 • спровођење стратегија Фондације из области комуникација и маркетинга;
 • осмишљавање и пласирање одговарајућих порука циљаним јавностима уз коришћење друштвених мрежа и техника дигиталног маркетинга;
 • креирање слике Фондације у јавности;
 • припрема и ажурирање садржаја Фондације на друштвеним мрежама;
 • креирање месечних извештаја о посећености вебсајтова и друштвених мрежа Фондације уз коришћење одговарајућих ИТ алата;
 • по потреби учествује у припреми аудиовизуелних садржаја Фондације;
 • обавља и друге послове у складу са одлуком помоћника управитеља, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима
 • одлично познавање рада са друштвеним мрежама, дигиталног маркетинга и алата који се користе за мерење ефективности употребе одговарајућих канала комуникације;
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и руског језика је пожељно;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, Powerpoint);
 • одличне презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за самосталан рад и за рад у тиму;
 • пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.