Konkurs: Savetnik za analizu efekata i unapređenje aktivnosti

КОНКУРС ЗА ОВУ ПОЗИЦИЈУ ЈЕ ИСТЕКАО! За актуелне конкурсе погледајте нашу страницу конкурси.

Актуелне конкурсе можете погледати на следећој страници.

Фондација Темпус у оквиру Групe за образовне политике и каријерно вођење и саветовање расписује конкурс за радно место:

Саветник за анализу ефеката и унапређење активности
Конкурс је отворен до 09. маја 2021. године у 23:59 часова.

Најважније активности саветника су:

 • анализа података добијених кроз упитнике за евалуацију активности свих група на нивоу Фондације Темпус (ФТ), архивирање извештаја са евалуације и комуникација са групама у вези са овим пословима;
 • спровођење мета-анализа података са евалуације догађаја и њихово коришћење за мерење ефеката и извештавање о укупним активностима које ФТ спроводи;
 • анализа ефеката учешћа Републике Србије у програмима ЕУ из домена Фондације Темпус;
 • спровођење и других истраживања и анализа у складу са потребама Фондације;
 • извештавање, давање препорука и закључака на основу спроведених анализа;
 • праћење новина у области образовних политика и ЕУ програма релевантних за послове које обавља;
 • пружање административне подршке у оквиру свих активности Групе;
 • учешће у организацији конференција, радионица и других догађаја на теме које су у надлежности Групе;
 • ажурирање сајтова Фондације релевантним информацијама из делокруга рада групе, припремање и слање информација на мејлинг листе;
 • подршка у припреми материјала и публикација у сарадњи са координатором групе и саветницима;
 • обављање и других послова у складу са одлуком координатора Групе.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске студије у трајању од четири године);
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • познавање образовног система;
 • најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима;
 • познавање методологије друштвено-хуманистичких наука и статистике;
 • напредне вештине обраде података у програмима за статистичку обраду података (Excel, SPSS);
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за самосталан за рад у тиму.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави) 

 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима, на српском и енглеском језику, може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и  пословне кореспонденције) је 11. мај 2021. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је  за 13. и 14. мај 2021. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату 
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини маја 2021. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.