Savetnik za aktivnosti obučavanja i saradnje

Konkurs je otvoren do 7. februara 2024. godine u 23:59 časova.  

Najvažnije aktivnosti savetnika za aktivnosti obučavanja i saradnje  su:  

 • praćenje novih TCA (Transnational Cooperation Activities) ponuda na SALTO portalima, mejlovima i drugim kanalima komunikacije, analiza relevantnosti ponude u odnosu na prioritetne teme i učešće u odabiru događaja za koje će učešće biti podržano;
 • komunikacija sa projektnim grupama oko slanja potencijalnih učesnika i pravila učešća u TCA aktivnostima;
 • komunikacija sa drugim nacionalnim agencijama u vezi TCA aktivnosti;
 • komunikacija sa potencijalnim učesnicima mejlovima i telefonom;
 • učešće u organizaciji TCA događaja čija tema ima veze sa nadležnostima grupe kao i praćenje TCA događaja u organizaciji drugih grupa;
 • ažuriranje informacija na sajtu Fondacije Tempus o učešću u TCA aktivnostima kao i na SALTO portalima;
 • vođenje evidencije o odabranim TCA događajima i učesnicima iz Republike Srbije, planiranim i realnim troškovima učešća i raspoloživim sredstvima;
 • podrška koordinatoru u planiranju TCA aktivnosti kao i izveštavanju o sprovedenim aktivnostima;
 • iniciranje i praćenje procesa refundacije troškova učesnicima događaja koje Fondacija finansijski podržava i komunikacija sa učesnicima, grupom za finansijske poslove i administraciju i sl.;
 • praćenje efekata učešća u TCA aktivnostima, ispitivanje potreba potencijalnih učesnika u vezi sa temama TCA aktivnosti;
 • preduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi ispunjavanja obaveza koje proizlaze iz učestvovanja Republike Srbije u YouthWiki mreži, a koje su definisane odgovarajućim ugovorom sa Izvršnom agencijom Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EACEA);
 • učešće u prikupljanju i analizi podataka radi blagovremenog predstavljanja nacionalnog sistema politika u oblasti mladih na platformi YouthWiki i ostalih aktivnosti predviđenih YouthWiki ugovorom;
 • priprema materijala i publikacija, organizacija obuka, konferencija i događaja iz delokruga rada grupe;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom upravitelja Fondacije i koordinatora Grupe. 

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum  VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1; 
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno; 
 • dobro poznavanje obrazovnog sistema, institucija formalnog i neformalnog obrazovanja u Republici Srbiji;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; 
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine; 
 • sposobnost rada u programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovnekorespondencije) je 9.  februar 2024.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12. 
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 12. februara 2024. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini februara 2024. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.