Сарадник/ца за финансијске послове

Конкурс је отворен до 08. јануара 2018. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 11. или 12. јануар године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити у периоду од 15. до 17. јануара 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  убрзо по затварању конкурса. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.
 

Опис послова:

 • праћење прописа из области финансија;
 • помоћ у спровођењу финансијских послова за потребе Фондације и прављењу одговарајућих финансијских извештаја у складу са правилима донатора и то посебно оних који се односе на уговоре за рад Еразмус+ канцеларије, мрежа и платформи;
 • припрема и уношење и контролисање трошкова у финансијском софтверу према врсти уговора и ставкама;
 • редовно генерисање извештаја из финансијске базе;
 • припрема, обрачун и исплата аконтације и затварање путних налога;
 • помоћ у сарадњи са ревизорима;
 • чување и архивирање документације у електронском и другом облику;
 • редовна комуникација са рачуноводственом агенцијом;
 • помоћ у вођењу евиденције зарада запослених у складу са Законом о раду и трошкова запослених;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Оffice пакета;
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму.

 

Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије.