Saradnik za finansijske i administrativne poslove

Fondacija Tempus u okviru  Grupe za finansije i administraciju raspisuje konkurs za radno mesto:  

Saradnik za finansijske i administrativne poslove

Konkurs je istekao.

Najvažnije aktivnosti saradnika za finansijske i administrativne poslove su:  

 • praćenje propisa iz oblasti finansija; 
 • odgovara za realizaciju poslova iz svog delokruga, u skladu sa Zakonom i internim aktima Fondacije;
 • sprovođenje finansijskih poslova za potrebe Fondacije i pravljenju odgovarajućih finansijskih izveštaja u skladu sa pravilima donatora i to posebno onih koji se odnose na ugovore koje je zaključila Fondacija; 
 • priprema, generisanje i kontrola dokumentacije i izveštaja za menadžment, Evropsku komisiju i reviziju; 
 • priprema, unošenje i kontrolisanje troškova u finansijskom softveru prema vrsti ugovora i stavkama; 
 • priprema, obračun i isplata refundacija, akontacija za službene puteve i zatvaranje putnih računa; 
 • vođenje poslova u vezi sa blagajnom i redovno usaglašavanje sa knjigovodstvenom agencijom;
 • vođenje evidencija primljenih uplata i knjiženje loro doznaka;
 • čuvanje i arhiviranje dokumentacije u elektronskom i drugom obliku;
 • pružanje podrške u procesu ugovaranja sa korisnicima i obavljanje validacije OIDbroja korisnika u skladu sa odlukom koordinatora;  
 • redovna komunikacija sa revizorima, računovodstvenom agencijom i usaglašavanje podataka na mesečnom nivou;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca i internim aktima Fondacije. 

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VIIstepen po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine) ili izuzetno diploma srednjeg obrazovanja uz minimalno pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2; 
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • dobre komunikacione veštine; 
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu. 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovnekorespondencije i IKT alata značajnih za radno mesto) je 24.  februar 2023.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani u prvoj nedelji marta 2023. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini marta 2023. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.