Сарадник за подршку праћења образовних политика и административну подршку

Фондација Темпус у оквиру Групе за образовне политике и каријерно вођење и саветовање расписује конкурс за радно место:

Сарадник за подршку праћења образовних политика и административну подршку

Конкурс је отворен до 27. августа  2019. године у 23:59 часова.

 

Опис послова:

 • прикупљање различитих података за потребе Eurydice студија (Eurydice је мрежа 38 европских земаља која се бави образовним системима и политикама у Европи);
 • креирање нацрта различитих делова студија/практичних политика;
 • праћење новина у области образовних политика;
 • прикупљање података из различитих области и нивоа образовања и анализа ових података;
 • реализовање активности у склопу подршке доносиоцима одлука;
 • прављење редовних инфо билтена за запослене о трендовима и новинама у области образовних политика и каријерног вођења и саветовања;
 • осмишљавање и пружање подршке у организацији обука за запослене и спољне кориснике.
 • подршка Kоординатору Групе у комуникацији са другим Националним агенцијама око TCA-ева (Transnational Cooperation Activities– међународни семинари и обуке организовани у оквиру Еразмус+ програма);
 • праћење TCA догађаја које организује Фондација;
 • праћење нових TCA понуда на SALTO порталима и мејловима;
 • комуникација са пројектним групама око слања потенцијалних учесника;
 • ажурирање информација на сајту о TCA-евима који су доступни учесницима из Србије;
 • уношење финансијских података о TCA-евима;
 • комуникација са потенцијалним учесницима мејловима и телефоном;
 • Пружање административне подршке у оквиру свих активности Групе;
 • Учешће у организацији конференција, радионица и других догађаја на теме које су у надлежности Групе.
 • Ажирирање сајтова Фондације релевантним информацијама у делу који се односи на образовне политике, ТСА-ове и каријерно вођење;
 • Припремање и слање информација на мејлинг листе;
 • Архивирање документације Групе;
 • Подршка у припреми материјала и публикација у сарадњи са координатором Групе;
 • Обавља и друге послове у складу са одлуком Координатора Групе;

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • познавање образовног система;
 • најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, Powerpoint);
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 30. август. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је  у првој недељи септембра 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV,тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини септембра 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.