Pristanak na obradu podataka o ličnosti

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu ZZPL) ovim putem dajem svoj pristanak da se moji lični podaci koji obuhvataju: ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, podaci o obrazovanju i radnom iskustvu, priložena biografija (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu konkursa na koji se ovim putem prijavljujem. Upoznat/a sam sa tim da de se predmetni Podaci koristiti isključivo radi analize prijavljenih kandidata za svrhe njihovog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja i da se isti čuvati u periodu od dve godine. Potvrđujem da su Podaci koje sam uneo/la tačni i ažurni. Lice na koje se Podaci odnose (u daljem tekstu: Lice ili Kandidat) ne snosi troškove obrade i obaveštenja.

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:
FONDACIJA TEMPUS
Žabljačka 12
Beograd
(u daljem tekstu: Rukovalac)

Predmetni Podaci koji se odnose na Lice na odgovarajući način su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Fondacija Tempus, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajudu pristupnu šifru i koji su ovlašdeni da obrađuju lične podatke kandidata.

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi
Lice ima pravo da zahteva da ga Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:
1) da li Rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;
2) koje podatke obrađuje o njemu;
3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;
4) u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
7) ko su korisnici podataka o njemu;
8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
11) kome se podaci prenose;
12) koji podaci se prenose;
13) u koje svrhe se podaci prenose;
14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
15) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid
Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju
Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida

Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:
1) svrha obrade nije jasno određena;
2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
4) je način obrade nedozvoljen;
5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Ograničenja prava lica
Po zahtevu Kandidata za obaveštenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti Rukovalac nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:
1) ako Kandidat očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;
2) ako je Rukovalac ved upoznao Kandidat sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno ako je Kandidat ved izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;
3) ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Rukovaoca da vrši poslove iz svog delokruga;
4) ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;
5) ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Kandidata ili drugog lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;
6) ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev Kandidata;
7) i u drugim propisanim slučajevima.

Za sva pitanja Kandidat se može obratiti putem:

  • Email-a: hr@tempus.ac.rs
  • Telefona: 011/33 42 430
  • slanjem upita na na adresu Rukovaoca Podacima, Beograd, Žabljačka 12