Пристанак на обраду података о личности

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) овим путем дајем свој пристанак да се моји лични подаци који обухватају: име, презиме, датум рођења, држављанство, адреса становања, број телефона, е-маил адреса, подаци о образовању и радном искуству, приложена биографија (у даљем тексту: Подаци), користе у сврху конкурса на који се овим путем пријављујем. Упознат/а сам са тим да де се предметни Подаци користити искључиво ради анализе пријављених кандидата за сврхе њиховог евентуалног запослења, односно радног ангажовања и да се исти чувати у периоду од две године. Потврђујем да су Подаци које сам унео/ла тачни и ажурни. Лице на које се Подаци односе (у даљем тексту: Лице или Кандидат) не сноси трошкове обраде и обавештења.

РУКОВАЛАЦ ПОДАЦИМА О ЛИЧНОСТИ:
ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС
Руже Јовановић бр. 27а
Београд
(у даљем тексту: Руковалац)

Предметни Подаци који се односе на Лице на одговарајући начин су заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена и приступа. Фондација Темпус, као руковалац и обрађивач података предузима неопходне техничке, кадровске и организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, који су потребни да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Подаци се чувају и у компјутерској бази података којој могу приступити само запослени који имају одговарајуду приступну шифру и који су овлашдени да обрађују личне податке кандидата.

ПРАВА ЛИЦА (према Закону о заштити података о личности)

Право на обавештење о обради
Лице има право да захтева да га Руковалац истинито и потпуно обавести о томе:
1) да ли Руковалац обрађује податке о њему и коју радњу обраде врши;
2) које податке обрађује о њему;
3) од кога су прикупљени подаци о њему, односно ко је извор података;
4) у које сврхе обрађује податке о њему;
5) по ком правном основу обрађује податке о њему;
6) у којим збиркама података се налазе подаци о њему;
7) ко су корисници података о њему;
8) које податке, односно које врсте података о њему користе;
9) у које сврхе се користе подаци о њему;
10) по ком правном основу користи податке о њему;
11) коме се подаци преносе;
12) који подаци се преносе;
13) у које сврхе се подаци преносе;
14) по ком правном основу се подаци преносе;
15) у ком временском периоду се подаци обрађују.

Право на увид
Лице има право да од Руковаоца захтева да му стави на увид податке који се на њега односе. Право на увид у податке који се на њега односе обухвата право на преглед, читање и слушање података, као и прављење забележака.

Право на копију
Лице има право да од Руковаоца захтева копију податка који се на њега односи. Руковалац издаје копију податка (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл) у облику у којем се информација налази, односно у другом облику ако би у облику у коме се информација налази лицу била неразумљива. Лице сноси нужне трошкове израде и предаје копије податка.

Права лица поводом извршеног увида

Лице има право да од Руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде. Лице има право на брисање података ако:
1) сврха обраде није јасно одређена;
2) је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху;
3) је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе;
4) је начин обраде недозвољен;
5) податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси;
6) је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним;
7) се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама овог закона.

Лице има право на прекид и привремену обуставу обраде, ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност.

Ограничења права лица
По захтеву Кандидата за обавештење, увид и копију података о личности Руковалац није обавезан да поступи у следећим случајевима:
1) ако Кандидат очигледно злоупотребљава своје право на обавештење, увид и копију;
2) ако је Руковалац вед упознао Кандидат са оним о чему тражи да буде обавештен, односно ако је Кандидат вед извршио увид или добио копију, а у међувремену није дошло до промене податка;
3) ако би поступање по захтеву онемогућило Руковаоца да врши послове из свог делокруга;
4) ако би се обавештењем учинио доступним податак за који је законом, другим прописима или актима заснованим на закону, одређено да се чува као тајна, а због чијег би одавања могле наступити тешке последице по интерес заштићен законом;
5) ако би давање обавештења озбиљно угрозило приватност или важан интерес Кандидата или другог лица, посебно живот, здравље и физички интегритет;
6) ако је у току обустава обраде података на захтев Кандидата;
7) и у другим прописаним случајевима.

За сва питања Кандидат се може обратити путем:

  • Email-a: hr@tempus.ac.rs
  • Телефона: 011/33 42 430
  • слањем упита на на адресу Руковаоца Подацима, Београд, Руже Јовановић бр. 27а (са назнаком: за Координатора групе за правне и опште послове)