Prijava CEEPUS III mreža za 2018/2019 otvorena do 15. januara

Konkursni rok za prijavu institucionalnih mreža za akademsku 2018/2019. u okviru Srednjeevropskog programa univerzitetske razmene (CEEPUS III) otvoren je do 15. januara 2018. godine. Razmene studenata i akademskog osoblja u programu CEEPUS III se prvenstveno odvijaju u okviru institucionalnih mreža koje su grupisane prema širim tematskim oblastima i usmerene ka istraživanju određenog područja značajnog za sve učesnice mreže. Mrežu čine najmanje tri visokoškolske ustanove iz barem dve države-članice CEEPUS-a, pri čemu jedna ustanova obavlja ulogu koordinatora mreže.

Visokoškolske ustanove se mogu priključiti postojećoj mreži ili učestvovati u formiranju nove mreže. U slučaju priključenja postojećoj mreži, najpre je potrebno stupiti u kontakt sa koordinatorom mreže i ispitati mogućnost za priključenje u narednom roku za prijavu. Mreže se odobravaju na period od jedne akademske godine i rok za prijavu mreža (i obnavljanje rada postojećih) je 15. januar za narednu akademsku godinu. Pravo učešća u CEEPUS III programu imaju akreditovane samostalne državne visokoškolske institucije i njihove članice (npr. fakulteti, ali i pojedinačni smerovi/departmani/katedre itd, ali uz saglasnost i nadzor matične SVŠU).

Prijava učešća institucija u CEEPUS III mrežama

Koordinator podnosi prijavu mreže, a sve institucije koje učestvuju u mreži (i u svojstvu koordinatora i kao partneri) u elektronsku prijavu za određenu mrežu treba da prilože odgovarajuću dokumentaciju:

  • Letter of Endorsment – pismo podrške prijavi mreže kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih partnerskih institucija unutar mreže biti izuzeti troškova plaćanja školarine (dokument potpisuju isključivo rektor ili prorektor u slučaju članica univerziteta ili direktor u slučaju visokih škola)
  • Letter of Intentpismo o namerama kojim se garantuje da će odlaznim studentima unutar mreže u potpunosti biti priznat period studiranja na partnerskoj instituciji (ovaj dokument može potpisati i predstavnik fakulteta (dekan ili lice ovlašćeno za međusobno priznavanje, ali uz saglasnost rektora ili prorektora u slučaju članica univerziteta, odnosno direktora u slučaju visokih škola).
  • Informacije o studijskom programu na engleskom jeziku (curriculum), koji sadrži informacije o ESPB bodovima (moguće priložiti u vidu linka)
  • Dokumenta koja se odnose na program zajedničkih studijskih programa, ukoliko to spada u delokrug mreže

Mreže koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini nisu u izričitoj obavezi da ponovo prilažu navedena dokumenta osim ukoliko nije došlo do promena (poput npr. uključivanja novih partnera u mrežu – u tom slučaju novouključena institucija treba da u sistem priloži navedenu dokumentaciju). Međutim, kao nastavak procesa obnavljanja dokumentacije koji je promovisan i u prethodnom ciklusu prijave mreža, preporučujemo da sva dokumentacija koja je potpisana pre više od 3 ili 4 godine bude ažurirana tj. da institucije u tom slučaju u odgovarajuću mrežu prilože nova dokumenta. Podsećamo da će nakon 15. januara uslediti provera dokumentacije za sve prijavljene mreže i ukoliko se ustanovi da neki od dokumenata nije validan (npr. da pismo podrške prijavi mreže nije potpisan od strane rektora/prorektora), ukoliko je nepotpun ili zastareo, to može povući oduzimanje ”organizacionih poena” koji mogu uticati na konačno odobravanje ili plasman navedenih mreža.

 

Tehnička uputstva i dodatne informacije u vezi prijave mreža

  • Detaljnije informacije o konkursnom roku za prijavu mreža za 2018/19. godinu dostupne su na sledećem linku: http://www.ceepus.info/files/ceepus3/What_is_new_app_round.pdf
  • Za način generisanja dokumenata Letter of Endorsement i Letter of Intent na str. 12 Smernica za rad CEEPUS lokalnih kontakt osoba (u produžetku ovog teksta) opisan je pregled koraka, a u ostatku dokumenta se nalaze dodatne korisne informacije vezane za ulogu i aktivnosti lokalnih kontakt osoba.
  • Kako bi osoba bila dodata kao CEEPUS lokalna kontakt osoba u ime određene institucije i pridružila se prijavi neke CEEPUS mreže za akademsku 2018/19. godinu neophodno je da aplicira za dobijanje Network uloge u CEEPUS sistemu ukoliko je već ne poseduje; u prilogu se nalazi uputstvo za institucije o imenovanju novih lokalnih kontakt osoba (stavke 1-5 opisuju korake u tom pravcu). Molimo da imate u vidu da je Nacionalnoj CEEPUS kancelariji radi formalnog završetka procedure postavljanja lokalne kontakt osobe u sistemu potrebno dostaviti dopis opisan pod stavkom 1. To znači da će Nacionalna CEEPUS kancelarija moći da formalno odobri Network zahteve kako bi koordinator mreže mogao da doda lokalne kontakt osobe u prijavu mreže u ime institucija-učesnica, ali da procedura postavljanja konkretne lokalne kontakt osobe sa odgovarajućim privilegijama u sistemu može biti formalno završena tek po dobijanju navedenog dopisa.
  • Prezentacija sa regionalnih informativnih dana o načinu uključivanja institucija u rad CEEPUS mreža dostupna je ovde.

Prilozi: