Poziv za učešće na treningu HEInnovate „Train the trainers“

Fondacija Tempus Vas sa zadovoljstvom obaveštava da Evropska komisija organizuje trening sesiju: HEInnovate „Train the trainers“ („Obučite trenere“), ciljanu posebno ka predstavnicima visokoškolskih ustanova (VŠU) iz Zapadnog Balkana koji su zainteresovani za razvoj inovativnih i preduzetničkih potencijala njihovih VŠU.

HEInnovate je jedna od konkretnih akcija predviđenih u okviru Nove strategije za Zapadni Balkan („New Strategy for the Western Balkans“) koju je Komisija usvojila prošlog februara i koja je ratifikovana na sofijskom samitu u maju.

HEInnovate je okvir koji su razvili Evropska komisija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a koji pomaže VŠU da razviju svoj preduzetnički i inovativni potencijal.

Jedna njegova važna komponenta je HEInnovate alat za samo-procenu (www.heinnovate.eu) koji omogućava VŠU da razumeju svoju trenutnu fazu razvoja kao inovativne i preduzetničke ustanove kako bi identifikovale potencijalne oblasti za delovanje i definisale akcioni plan. Ovaj alat nudi i niz studija slučajeva koji pružaju inspiraciju i podržavaju aktivnost u ovim oblastima. Do danas, preko 900 visokoškolskih ustanova iz celog sveta su koristile HEInnovate.

Trening „Obučite trenere“, održaće se u trajanju od 1,5 dana, od 15. do 16. novembra 2018. godine u Sofiji, Bugarska.

Dnevni red možete naći ovde.

Sesiju „Obučite trenere“ vode iskusni HEInnovate facilitatori koji se bave razvojem i implementacijom HEInnovate-a od njegovog samog početka.

Do kraja treninga učesnici će:

  • Razumeti ulogu koju HEInnovate može da igra u razvoju inovativnih i preduzetničkih potencijala svojih VŠU;
  • Moći da sprovedu sopstvene HEInnovate radionice kako bi podržali ovaj proces;
  • Biti upoznati sa, i moći da razumeju, prateće materijale koji su na raspolaganju za dizajniranje i sprovođenje radionica.

Za odabrane učesnike, učešće na treningu je besplatno sa plaćenim smeštajem (2 noćenja) i pokrivenim putnim (avio) troškovima. (Napominjemo da troškovi transporta unutar zemlje neće biti refundirani.) Ketering će takođe biti obezbeđen 15. i 16. novembra 2018. godine.

Deset predstavnika visokoškolskih ustanova u Srbiji biće nominovano za učešće na obuci u Sofiji.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na obuci, molimo vas da se prijavite putem ovog formulara, najkasnije do srede, 3. oktobra 2018. godine, u 17:00 časova.

Napominjemo da postoji mogućnost razgovora sa kandidatima koji uđu u uži izbor, 4. oktobra 2018. godine.

Za više informacija o HEInnovate molimo vas da pogledate veb lokaciju na adresi https://heinnovate.eu/en.