Podrška omladinskim politikama

Podrška omladinskim politikama podrazumeva podršku projektima koji doprinose sprovođenju omladinskih politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Usklađenost Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije i omladinske komponente Erazmus+ programa omogućava da se prilikom sprovođenja Erazmus+ projekata različitih aktera omladinske politike – udruženja mladih, organizacija i institucija koje se bave mladima, kancelarija za mlade, ministarstava i drugih – istovremeno ispunjavaju i ciljevi, principi i vrednosti definisani u nacionalnoj strategiji i lokalnim akcionim planovima politika za mlade.

Projekti sve tri ključne akcije Erazmus+ programa doprinose sprovođenju omladinskih politika, i to: razvojem znanja, veština i stavova mladih i omladinskih radnika u vezi sa svim relevantnim temama, putem njihove mobilnosti (KA1), podizanjem kvaliteta omladinskog rada putem razmene znanja, dobrih praksi i zajedničkog razvoja inovativnih rešenja između aktera na međunarodnom planu (KA2). U kontekstu podrške omladinskim politikama ističu se projekti u okviru ključne akcije 3 Erazmus+ programa, koji pružaju mogućnost da mladi i njihove organizacije svojim predlozima i inicijativama utiču na reformisanje politika koje se tiču mladih i to putem strukturisanog dijaloga između mladih i donosilaca odluka. Ovi projekti mogu se sprovoditi u obliku sastanaka, konferencija, savetovanja i drugih događaja, čiji je cilj aktivno učešće mladih u demokratskom životu lokalne zajednice, ali i čitave Evrope.