Подршка омладинским политикама

Подршка омладинским политикама подразумева подршку пројектима који доприносе спровођењу омладинских политика на локалном, регионалном и националном нивоу.

Усклађеност Националне стратегије за младе Републике Србије и омладинске компоненте Еразмус+ програма омогућава да се приликом спровођења Еразмус+ пројеката различитих актера омладинске политике – удружења младих, организација и институција које се баве младима, канцеларија за младе, министарстава и других – истовремено испуњавају и циљеви, принципи и вредности дефинисани у националној стратегији и локалним акционим плановима политика за младе.

Пројекти све три кључне акције Еразмус+ програма доприносе спровођењу омладинских политика, и то: развојем знања, вештина и ставова младих и омладинских радника у вези са свим релевантним темама, путем њихове мобилности (КА1), подизањем квалитета омладинског рада путем размене знања, добрих пракси и заједничког развоја иновативних решења између актера на међународном плану (КА2). У контексту подршке омладинским политикама истичу се пројекти у оквиру кључне акције 3 Еразмус+ програма, који пружају могућност да млади и њихове организације својим предлозима и иницијативама утичу на реформисање политика које се тичу младих и то путем структурисаног дијалога између младих и доносилаца одлука. Ови пројекти могу се спроводити у облику састанака, конференција, саветовања и других догађаја, чији је циљ активно учешће младих у демократском животу локалне заједнице, али и читаве Европе.