Подршка интернационализацији високог образовања кроз пројекте за размену студената, наставног и ненаставног особља

Пројекти за размену студената, наставног и ненаставног особља (пројекти мобилности) пружају значајну подршку напорима усмереним на јачање процеса интернационализације на високошколским установама у Републици Србији. Пројекти мобилности су засновани на принципима академских размена успостављеним у програму Еразмус, који је претходио Еразмус плусу. Ови пројекти су билатерални јер обухватају сарадњу установа из две земље, најчешће по једну из сваке, а у ретким случајевима високошколске установе из једне програмске земље могу бити удружене у национални конзорцијум за мобилност. Пројекти мобилности између једне програмске и једне партнерске земље подразумевају мобилност студената и запослених на високошколским установама, као и запослених у предузећима, јавним или приватним организацијама активним на тржишту рада или у области образовања, тренинга и младих између програмских земаља и Србије, и то:

  • мобилност студената у сврху студирања;
  • мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
  • мобилност наставног особља и запослених са циљем извођења наставе;
  • мобилност наставног особља и запослених са циљем усавршавања.

Значај пројеката мобилности за процес интернационализације је назначен на више места у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. као и у Акционом плану за спровођење Стратегије развоја образовања  у Србији до 2020. Кроз учешће у пројектима мобилности, високошколске институције се подстичу  да усвоје одређене принципе садржане у Eразмус повељи за високо образовање а који имају за циљ да унапреде и олакшају процес размене студената, као и наставног и ненаставног особља и ојачају капацитет високошколских установа за процес интернационализације. У том смислу, од високошколских установа у Републици Србији се очекује да:

  • Усвоје Стратегију интернационализације као стратешки документ којим би одредиле правац и приоритете свог деловања у међународним оквирима;
  • Успоставе или ојачају капацитет Канцеларије за међународну сарадњу као кључног актера у овом процесу и одреде контакт особу која би била прва и најважнија тачка комуникације за учеснике мобилности;
  • Развију или унапреде веб сајт установе, пре свега на енглеском језику, и обезбеде да веб сајт садржи све кључне информације о мобилностима (смештај, процес издавања виза, здравствено осигурање, итд.) и сва релевантна документа која се односе на мобилности (стратегију интернационализације, различитe правилнике, итд.)
  • Развију или унапреде и објаве на веб сајту каталог курсева који су у понуди на високошколској установи а који укључује и јасно назначене курсеве који могу да се прате на енглеском и другим језицима како би страни студенти могли да унапред имају увид у могућности које им се пружају;
  • Развију и објаве на веб сајту Правилник о мобилности студената и академском признавању периода мобилности; затим документ којим би се регулисало признавање ЕСПБ бодова; као и Правилник о жалбеним процедурама – на српском и енглеском језику.
  • Објављују редовно конкурсе за пројекте мобилности, заједно са неопходном документацијом за пријаву као и резултате конкурса, на српској и енглеској верзији веб сајта.

Поштујући ове принципе, високошколске установе у Републици Србији постају одговоран и сигуран партнер високошколским установама из иностранства и сигурна дестинација за студенте и наставно и ненаставно особље које жели да учествује у програмима мобилности. Тиме се такође отвара пут за дубљу сарадњу и у другим областима високог образовања.