Podrška internacionalizaciji visokog obrazovanja kroz projekte za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Projekti za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (projekti mobilnosti) pružaju značajnu podršku naporima usmerenim na jačanje procesa internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Projekti mobilnosti su zasnovani na principima akademskih razmena uspostavljenim u programu Erazmus, koji je prethodio Erazmus plusu. Ovi projekti su bilateralni jer obuhvataju saradnju ustanova iz dve zemlje, najčešće po jednu iz svake, a u retkim slučajevima visokoškolske ustanove iz jedne programske zemlje mogu biti udružene u nacionalni konzorcijum za mobilnost.

Projekti mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje podrazumevaju mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, kao i zaposlenih u preduzećima, javnim ili privatnim organizacijama aktivnim na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, treninga i mladih između programskih zemalja i Srbije, i to:

  • mobilnost studenata u svrhu studiranja;
  • mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
  • mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem izvođenja nastave;
  • mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem usavršavanja.

Značaj projekata mobilnosti za proces internacionalizacije je naznačen na više mesta u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. kao i u Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

Kroz učešće u projektima mobilnosti, visokoškolske institucije se podstiču da usvoje određene principe sadržane u Erazmus povelji za visoko obrazovanje, a koji imaju za cilj da unaprede i olakšaju proces razmene studenata, kao i nastavnog i nenastavnog osoblja i ojačaju kapacitet visokoškolskih ustanova za proces internacionalizacije.

U tom smislu, od visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji se očekuje da:

  • Usvoje Strategiju internacionalizacije kao strateški dokument kojim bi odredile pravac i prioritete svog delovanja u međunarodnim okvirima;
  • Uspostave ili ojačaju kapacitet Kancelarije za međunarodnu saradnju kao ključnog aktera u ovom procesu i odrede kontakt osobu koja bi bila prva i najvažnija tačka komunikacije za učesnike mobilnosti;
  • Razviju ili unaprede veb sajt ustanove, pre svega na engleskom jeziku, i obezbede da veb sajt sadrži sve ključne informacije o mobilnostima (smeštaj, proces izdavanja viza, zdravstveno osiguranje, itd.) i sva relevantna dokumenta koja se odnose na mobilnosti (strategiju internacionalizacije, različite pravilnike, itd.)
  • Razviju ili unaprede i objave na veb sajtu katalog kurseva koji su u ponudi na visokoškolskoj ustanovi a koji uključuje i jasno naznačene kurseve koji mogu da se prate na engleskom i drugim jezicima kako bi strani studenti mogli da unapred imaju uvid u mogućnosti koje im se pružaju;
  • Razviju i objave na veb sajtu Pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti; zatim dokument kojim bi se regulisalo priznavanje ESPB bodova; kao i Pravilnik o žalbenim procedurama – na srpskom i engleskom jeziku.
  • Objavljuju redovno konkurse za projekte mobilnosti, zajedno sa neophodnom dokumentacijom za prijavu kao i rezultate konkursa, na srpskoj i engleskoj verziji veb sajta.
Poštujući ove principe, visokoškolske ustanove u Republici Srbiji postaju odgovoran i siguran partner visokoškolskim ustanovama iz inostranstva i sigurna destinacija za studente i nastavno i nenastavno osoblje koje želi da učestvuje u programima mobilnosti. Time se takođe otvara put za dublju saradnju i u drugim oblastima visokog obrazovanja.