Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2021/2022. godinu

Јавни позив за пријаву институционалних мрежа које ће током академске 2021/2022. године бити активне у оквиру CEEPUS програма универзитетске размене је отворен до 15. јануара 2021. године.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS III) омогућава размену студената и академског особља са високошколских установа из земаља средње и југоисточне Европе које су учеснице овог програма. Мреже у оквиру којих се првенствено реализује академска размена представљају партнерства које формирају високошколске институције из земаља учесница CEEPUS програма и груписане су према ширим тематским областима и усмерене ка истраживању одређеног подручја значајног за све њене учеснице. CEEPUS мрежу могу формирати најмање три високошколске установе из барем три државе-чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже, док остале институције представљају партнере у мрежи. Мреже се одобравају на период од једне академске године.

Право учешћа у CEEPUS III програму имају акредитоване самосталне државне високошколске институције и њихове чланице (нпр. факултети, али и појединачни смерови/департмани/катедре итд, али уз сагласност и надзор матичне високошколске установе). Високошколске установе се могу прикључити постојећој мрежи или учествовати у формирању нове мреже. У случају прикључења постојећој мрежи, најпре је потребно ступити у контакт са координатором мреже и испитати могућност за прикључење у наредном року за пријаву.

 

Пријава учешћа институција у CEEPUS III мрежама

Координатор подноси пријаву мреже, а све институције које учествују у мрежи (и у својству координатора и као партнери) у електронску пријаву за одређену мрежу треба да приложе одговарајућу документацију:

  • Letter of Endorsement – писмо подршке пријави мреже којим се потврђује да ће студенти са других партнерских институција унутар мреже бити изузети трошкова плаћања школарине (документ потписују искључиво ректор или директор у случају високих школа, односно председник у случају академије струковнх студија);
  • Letter of Intent – писмо о намерама којим се гарантује да ће одлазним студентима унутар мреже у потпуности бити признат период студирања на партнерској институцији (овај документ може потписати и представник факултета (декан или лице овлашћено за међусобно признавање, али уз сагласност ректора или проректора у случају чланица универзитета, односно директора у случају високих школа).
  • Информације о студијском програму на енглеском језику (curriculum), који садржи информације о ESPB бодовима (мoгуће приложити у виду линка);
  • Документа која се односе на програм заједничких студијских програма, уколико то спада у делокруг мреже (овај документ је опцион). Поред тог поља, у оквиру опционог поља Joint Program Type: Others, могуће је додати и друга документа која се односе на развој сарадње унутар мреже.

Мреже које су активне у текућој академској години нису у изричитој обавези да поново прилажу наведена документа осим уколико није дошло до промена (попут нпр. укључивања нових партнера у мрежу – у том случају новоукључена институција треба да у систем приложи поменуту документацију). Међутим, као наставак процеса обнављања документације који је промовисан и у претходном циклусу пријаве мрежа, препоручује се да сва документација која је потписана пре више од 3 или 4 године буде ажурирана, тј. да институције у том случају у одговарајућу мрежу приложе нова документа.

У оквиру процедуре разматрања поднетих мрежа, након 15. јануара уследиће провера документације за све пријављене мреже и уколико се установи да неки од докумената није валидан (нпр. да писмо подршке пријави мреже није потписан од стране ректора/директора), уколико је непотпун или застарео, то може повући одузимање „организационих поена” који могу утицати на коначно одобравање или пласман наведених мрежа.

Техничка упутства и додатне информације у вези пријаве мрежа

  • Детаљније информације о конкурсном року за пријаву мрежа за 2021/22. годину доступне су на овом линку.
  • За начин генерисања докумената Letter of Endorsement и Letter of Intent на стр. 12 Смерница за рад CEEPUS локалних контакт особа (у продужетку овог текста) описан је преглед корака, а у остатку документа се налазе додатне корисне информације везане за улогу и активности локалних контакт особа.

Како би особа била додата као CEEPUS локална контакт особа у име одређене институције и придружила се пријави неке CEEPUS мреже за академску 2021/22. годину, неопходно је да аплицира за добијање Network улоге у CEEPUS систему уколико је већ не поседује; у прилогу се налази упутство за институције о именовању нових локалних контакт особа (ставке 1-5 описују кораке у том правцу). Заинтересовани треба да имају у виду да је Националној CEEPUS канцеларији ради формалног завршетка процедуре постављања локалне контакт особе у систему потребно доставити допис описан под ставком 1. То значи да ће Национална CEEPUS канцеларија  моћи да формално одобри Network захтеве како би координатор мреже могао да дода локалне контакт особе у пријаву мреже у име институција-учесница, али да процедура постављања конкретне локалне контакт особе са одговарајућим привилегијама у систему може бити формално завршена тек по добијању наведеног дописа.

Прилози:

Смернице за рад CEEPUS локалних контакт особа

Упутство за институције о именовању нових CEEPUS локалних контакт особа