Omogućene kombinovane mobilnosti dolaznih CEEPUS kandidata i tokom akademske 2021/2022.godine

NCK Srbije će dolazne mobilnosti kandidata koji akademsku razmenu realizuju na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koje se budu sprovodile u kombinovanom obliku stipendirati i tokom 2021/2022. akademske godine.

Kombinovana mobilnost podrazumeva da se deo mobilnosti sprovodi u virtuelnom obliku koji je takođe finansijski podržan, a deo u fizičkom obliku. Fizički deo kombinovane mobilnosti je obavezan i podrazumeva da kandidat u tom periodu boravi u Republici Srbiji, dok se same akademske aktivnosti mogu realizovati i onlajn, u skladu sa važećim merama koje visokoškolska ustanova preduzima u svetlu epidemioloških okolnosti koje budu nastupile. Na ovaj način, kandidati imaju mogućnost da odaberu da li će mobilnost realizovati u tradicionalnom smislu ili uz kombinovanje virtuelnog sa fizičkim oblikom akademske razmene. Mobilnosti koje se u potpunosti realizuju u virtuelnom obliku nisu podržane.

Kandidati koji žele da mobilnost realizuju u kombinovanom obliku moraju imati saglasnost institucije domaćina za sprovođenje virtuelnog dela kombinovane mobilnosti u smislu postojanja tehničkih mogućnosti za realizaciju. Ukoliko se mobilnost prekine ili izmeni njeno trajanje, obračun i isplata stipendije će biti vršeni na osnovu stvarnog i dokumentovanog trajanja mobilnosti.

Iznos stipendija u slučaju kombinovane mobilnosti se obračunava uzimajući u obzir periode izvođenja mobilnosti u fizičkom i virtuelnom obliku. U zavisnosti od vrste kandidata, deo stipendije koji se odnosi na virtuelni deo kombinovane mobilnosti se obračunava po posebnoj stopi.

Kombinovana mobilnost nastavno-naučnog osoblja može minimalno trajati 20 dana i to 15 dana u virtuelnom obliku i 5 dana u fizičkom obliku, a stipendija se obračunava na sledeći način:

1) za deo mobilnosti koji se realizuje u virtuelnom obliku:

  • do 15 dana, uključujući i 15. dan – 10.000,00 dinara neto
  • za svaku novu polovinu meseca (navršenu) – dodatnih 10.000,00 dinara neto;

2) za deo mobilnosti koji se realizuje u fizičkom obliku, u skladu sa dosadašnjom praksom.

Kombinovana mobilnost studenata može minimalno trajati 30 dana i to 15 dana u virtuelnom obliku i 15 dana u fizičkom obliku. I u ovom slučaju, stipendija se obračunava uzimajući u obzir periode izvođenja mobilnosti u fizičkom i virtuelnom obliku i to na sledeći način:

1) za deo mobilnosti koji se realizuje u virtuelnom obliku:

  • do 15 dana, uključujući i 15. dan – 5.000,00 dinara neto;
  • za svaku novu polovinu meseca (navršenu) – dodatnih 5.000,00 dinara neto;

2) za deo mobilnosti koji se realizuje u fizičkom obliku, u skladu sa dosadašnjom praksom.

Prilikom podnošenja prijave za kombinovanu mobilnost, kandidati moraju navesti period u kome će se kombinovana mobilnost realizovati u fizičkom i period u kome će se realizovati u virtuelnom obliku. Ukoliko je kandidat kroz sistem već podneo prijavu za mobilnost, a želi da iskoristi mogućnost sprovođenja mobilnosti u kombinovanom obluku, potrebno je da sa CEEPUS koordinatorom na instituciji domaćinu dogovori detalje koji se odnose na periode virtuelnog i fizičkog dela mobilnosti i o tome putem mejla obaveste Nacionalnu CEEPUS kancelariju, minimum mesec dana od datuma kada je planiran početak mobilnosti.

Kandidati se ohrabruju da u slučaju kombinovane mobilnosti, svoju akademsku razmenu otpočnu u virtuelnom a završe u fizičkom obliku.

Nakon obavljenog virtuelnog dela kombinovane mobilnosti, mentor ili lokalni CEEPUS koordinator kandidatu izdaju potvrdu o periodu trajanja i sprovedenim aktivnostima tokom virtuelnog dela kombinovane mobilnosti (za kandidate koji su predavači ova potvrda sadrži i informacije o predavačkim satima). Potvrda je osnov za obračun i isplatu stipendije koji se odnosi na virtuelni deo mobilnosti. Ukoliko potvrda ne bude dostavljena Kancelariji za međunarodnu saradnju prilikom registracije kandidata u okviru prijavljivanja za fizički deo mobilnosti, kandidatu neće moći da bude obračunat i isplaćen deo koji se odnosi na virtuelni deo mobilnosti, već samo deo koji se odnosi na fizički deo mobilnosti, pod uslovom da je i u tom slučaju ispoštovana postojeća administrativna procedura.

U slučaj u da kandidat mobilnost realizuje u tradicionalnom, čisto fizičkom obliku, primenjuju se već važeće procedure i obračuni stipendija.

Za više detalja kandidati mogu kontaktirati Nacionalnu CEEPUS kancelariju Srbije.