Odobrene obuke Euroguidance i Europass centra u novom ciklusu akreditacije

U procesu akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) akreditovao je sledeće obuke Euroguidance  i Eurorass centra: 

  • Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi
  • Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja kroz efikasno planiranje rada tima za karijerno vođenje i savetovanje / profesionalnu orijentaciju
  • Unapređenje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (onlajn obuka)
  • Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u programima obrazovanja odraslih 
  • Razvijanje aktivnosti profesionalne orijentacije (PO) u osnovnoj školi
  • Priprema učenika za tržište rada – Samoprocena veština i predstavljanje poslodavcima
  • Karijerno informisanje učenika i evropski Europass alati za predstavljanje veština i znanja

U prethodnom periodu akreditacije, kroz obuke Euroguidance  i Eurorass centra usmerene na unapređenje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koji u okviru školskih timova sprovode aktivnosti KViS, uspešno je prošlo više od 500 učesnika. Budući da se pokazalo da za ovim obukama i dalje postoji izraženo interesovanje i potreba,  reakreditovane su i ponovo dostupne svim karijernim praktičarima koji rade u školskom kontekstu. 

Pored reakreditovanih, dostupne su i dve nove obuke Euroguidance centra, kreirane u skladu sa potrebama karijernih praktičara koji rade sa korisnicima u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Reč je o obukama Razvijanje aktivnosti profesionalne orijentacije (PO) u osnovnoj školi  i Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u programima obrazovanja odraslih.

Više informacija o akreditovanim obukama može se pronaći na sajtu Zavoda.