Odgovor na saopštenje Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS

Poštovani korisnici programa Erazmus+ iz omladinskog sektora,

Obraćamo vam se povodom saopštenja Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, koje nam je upućeno 8. jula 2022. godine.

Naime, od kada je Fondacija Tempus postala odgovorna i za sprovođenje decentralizovanih delova programa Erazmus+ za mlade, nastojala je da uvaži sve iznete potrebe omladinskog sektora i da organizacijama koje rade sa mladima i za mlade pruži adekvatnu podršku za konkurisanje za projekte.

Fondacija Tempus je, usled potreba organizacije i proširenog obima programa Erazmus+, odlučila da promeni internu strukturu organizacije i reorganizuje rad Grupe za mlade i Grupe za informisanje i mobilnost, spajajući ih u jednu grupu pod nazivom Grupa za mlade, informisanje i sport. Grupa za mlade, informisanje i sport će nastaviti sa radom i podrškom korisnicima programa Erazmus+ kao i do sada, samo u proširenom sastavu i sa uključivanjem projekata iz oblasti sporta. Dodatno, kolege iz Grupe za mlade, čiji se broj nije menjao u poslednje četiri godine, dobiće pojačanje u vidu Savetnika za projekte u oblasti mladih i sporta.

U nastavku slede podaci o našim zaposlenima koji trenutno pružaju podršku omladinskom sektoru:

  • Dvoje zaposlenih se bave samo podrškom onima koji konkurišu za projekte i praćenjem projekata što uključuje sve aktivnosti koje su propisane pravilima Evropske komisije;
  • Zaposleni koji pola radnog vremena radi na sprovođenju aktivnosti Eurodesk mreže – mreže Evropske komisije koja je uspostavljena radi bolje podrške mladima za međunarodnu mobilnost.
  • Zaposlena odgovorna za sprovođenje DiscoverEU inicijative;
  • Zaposleni koji rade na poslovima ugovaranja, validacije OID broja, obrade finansijskih izveštaja korisnika. Ovi zaposleni rade ove poslove za sve delove programa Erazmus+ za koje je Fondacija odgovorna.
  • Zaposleni odgovorni za tehničku organizaciju događaja koji organizuju sve događaje Fondacije Tempus;
  • Zaposleni odgovorni za promociju programa Erazmus+ i oni koji pružaju osnovne informacije korisnicima.

Sa internom organizacijom Fondacije Tempus upoznata je i Evropska komisija koja nadzire sprovođenje programa Erazmus+ u Republici Srbiji i koja do sada nije imala nijednu zamerku na rad Fondacije Tempus kao organizacije zadužene za program Erazmus+ u Republici Srbiji.

Broj projektnih savetnika koji rade u Fondaciji se utvrđuje na osnovu potreba posla i raspoloživih sredstava, a mora da se vodi računa i da svi zaposleni budu ravnomerno opterećeni. U tom smislu, kolege koje se bave mladima su odgovorne za praćenje najmanjeg broja projekata po osobi, u odnosu na kolege iz drugih, sličnih organizacionih  jedinica Fondacije Tempus.

Visinu sredstava koja se u okviru programa Erazmus+ izdvajaju za omladinski deo programa određuje Evropska komisija i ta sredstva moraju da se dodele namenski. Napominjemo da ocenjivanje svih pristiglih projektnih prijava rade spoljni ocenjivači, među kojima ima dosta omladinskih radnika i stručnjaka iz ove oblasti iz inostranstva.

Pozivamo predstavnike organizacija NAPOR i KOMS da nam, ukoliko smatraju da bilo koja od do sada sprovedenih aktivnosti nije bila dovoljno dobra i da je potrebno da se na još neki način podrži omladinski sektor u domenu sprovođenja programa Erazmus+, upute konkretne predloge i zapažanja. Takođe, zamolili bismo korisnike programa Erazmus+ iz omladinskog sektora koji su imali priliku da sarađuju sa Fondacijom Tempus, da nas obaveste ako su bili nezadovoljni bilo kojom od usluga koja im je pružena: kvalitetom informacija dobijenih na informativnim danima i savetovanjima, razjašnjenju dilema u vezi sa sprovođenjem projekata i načinom na koji je obrađen njihov završni izveštaj.

Verujemo da će svi dosadašnji napori Fondacije Tempus i uspesi koje smo postigli zajedno sa predstavnicima omladinskog sektora doprineti još značajnijim rezultatima u narednom periodu.

S poštovanjem,

Fondacija Tempus