Monitoring projekata

Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata upravljanja programom Erazmus+ i važan je kako za projekte koji se susreću sa izazovima, tako i za one u kojima se sve odvija po planu i sa uspehom.

Osnovni cilj svih monitoring aktivnosti je da se ostvare predviđeni ciljevi projekata, da se dostigne najveći mogući uticaj njihovih rezultata, kao i da se, ostvarivanjem ciljeva od značaja za partnersku zemlju, opravda ulaganje fondova Evropske unije. Monitoring posete mogu prevazilaziti okvire projekata jer pružaju mogućnosti za širenje pozitivnih iskustava i primera dobre prakse.

Svaki projekat treba da sadrži komponentu internog praćenja kvaliteta, odnosno praćenja napredovanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Pored kontrole kvaliteta koju sprovode učesnici projekata, vrši se zvanično nadgledanje projekata koje je u nadležnosti Izvršne agencije u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) i Nacionalnih Erazmus+ agencija. Ono se sprovodi putem desk monitoringa (praćenje sprovođenja projekta putem izveštaja o radu, elektronske i telefonske komunikacije) i monitoring poseta (posete projektu u nekoj od visokoškolskih ustanova učesnica i razgovor sa članovima projektnog tima).

EACEA je dužna da prati projekat i sprovođenje aktivnosti tokom celog njegovog trajanja. U okviru svojih ovlašćenja, nacionalne Erazmus+ kancelarije dužne su da u svojim zemljama organizuju monitoring posete svim tekućim projektima koji se finansiraju kroz Erazmus+ program i koji uključuju visokoškolske ustanove na teritoriji te zemlje (u skladu sa monitoring planom koji odobrava EACEA).

Monitoring posete se uglavnom fokusiraju na aspekte kao što su kvalitet sprovođenja projekta, saradnja projektnog tima, uticaj projekta ili relevantnost projektnih aktivnosti u kontekstu ciljeva projekta, a uglavnom postoje tri različite vrste monitoring poseta: preventivne, savetodavne i kontrolne.

Kao organizacija zadužena za promociju i sprovođenje Erazmus+ u Srbiji, Fondacija Tempus sprovodi redovne monitoringe projekata odobrenih u okviru ovog programa.