Мониторинг пројеката

Праћење или мониторинг пројеката је један од кључних елемената управљања програмом Еразмус+ и важан је како за пројекте који се сусрећу са изазовима, тако и за оне у којима се све одвија по плану и са успехом.

Основни циљ свих мониторинг активности је да се остваре предвиђени циљеви пројеката, да се достигне највећи могући утицај њихових резултата, као и да се, остваривањем циљева од значаја за партнерску земљу, оправда улагање фондова Европске уније. Мониторинг посете могу превазилазити оквире пројеката јер пружају могућности за ширење позитивних искустава и примера добре праксе.

Сваки пројекат треба да садржи компоненту интерног праћења квалитета, односно праћењa напредовања и остваривања постављених циљева. Поред контроле квалитета коју спроводе учесници пројеката, врши се званично надгледање пројеката које је у надлежности Извршне агенције у области образовања, медија и културе (EACEA) и Националних Еразмус+ агенција. Оно се спроводи путем деск мониторинга (праћење спровођења пројекта путем извештаја о раду, електронске и телефонске комуникације) и мониторинг посета (посете пројекту у некој од високошколских установа учесница и разговор са члановима пројектног тима).

EACEA је дужна да прати пројекат и спровођење активности током целог његовог трајања. У оквиру својих овлашћења, националне Еразмус+ канцеларије дужне су да у својим земљама организују мониторинг посете свим текућим пројектима који се финансирају кроз Еразмус+ програм и који укључују високошколске установе на територији те земље (у складу са мониторинг планом који одобрава EACEA).

Мониторинг посете се углавном фокусирају на аспекте као што су квалитет спровођења пројекта, сарадња пројектног тима, утицај пројекта или релевантност пројектних активности у контексту циљева пројекта, а углавном постоје три различите врсте мониторинг посета: превентивне, саветодавне и контролне.

Као организација задужена за промоцију и спровођење Еразмус+ у Србији, Фондација Темпус спроводи редовне мониторинге пројеката одобрених у оквиру овог програма.