Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku (NSS) raspisuje konkurs za eTwinning ambasadore za Republiku Srbiju. Izbor ambasadora se vrši na period od dve godine. eTwinning ambasadori treba da budu iskusni korisnici koji su zainteresovani i mogu da učestvuju u promociji eTwinning portala i aktivnosti u regionu svoje škole i šire.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara.

Rok za prijavu je 18januar 2019. godine, 23:59 časova.

Aktivnosti eTwinning ambasadora su:

• Pružanje pomoći NSS-u prilikom organizovanja događaja unutar Republike Srbije vezanih za promociju eTwinning portala i pojašnjavanje osnova ili detalja vezanih za rad na eTwinning portalu;
• Organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih i edukativnih događaja i obuka u školama i predškolskim institucijama unutar Republike Srbije, u koordinaciji sa NSS-om, sa ciljem povećanja broja registrovanih učesnika eTwinning portala, povećanja broja projekata i njihovog kvaliteta;
• Organizovanje onlajn obuka korišćenjem IKT alata na eTwinning portalu, kao i učestvovanje na onlajn obukama za koje NSS obezbeđuje softver;
• Doprinos razmeni primera dobrih praksi sa kolegama u Republici Srbiji i u drugim zemljama;
• Učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim eTwinning ambasadorima u zemlji ili inostranstvu na koje ih uputi NSS;
• Pružanje drugih informacija važnih za sprovođenje eTwinning-a u Republici Srbiji i druga vrsta pomoći NSS-u;

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori konstantno sarađuju sa NSS-om i od njega dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom. NSS će snositi putne troškove za sve događaje na koje uputi ambasadore.
Rad eTwinning ambasadora je volonterski.

Uslovi za prijavu:

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
• da su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji;
• da su registrovani na eTwinning portalu i da su Nacionalnom timu za podršku dostavili potvrdu o zaposlenju u navedenoj instituciji/jama;
• da su dobili bar jednu Nacionalnu oznaku kvaliteta za evropski eTwinning projekat na kom su osnivači, kao i da značajno doprinose eTwinning projektima (rezultati moraju biti vidljivi kroz aktivnosti u Twinspace delu projekata);
• da dobro govore engleski jezik (međunarodni događaji namenjeni eTwinning ambasadorima, kao i razmena primera dobre prakse sa drugim zemljama učesnicama eTwinning-a se odvija na engleskom jeziku);
• da koriste IKT alate neophodne za rad na eTwinning portalu (alati za komunikaciju, pretraživanje, razmenu materijala, oglašavanje).

Izbor kandidata:

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor i oni će biti pozvani da na engleskom i srpskom jeziku odgovore na zadate situacije ili pitanja (u vezi sa eTwinning portalom) putem Skype-a. Razgovori će biti obavljeni u terminu od 4. do 14. februara 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni putem imejla. Prijave kandidata sa kojima su već obavljeni razgovori za eTwinning ambasadore u prethodnom periodu mogu biti razmatrane bez ponovnog obavljanja razgovora.

Konačnu odluku o odabiru eTwinning ambasadora iz Republike Srbije NSS će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog razgovora. Prednost će se dati kandidatima koji eTwinning projekte uključuju u nastavni proces. Prilikom izbora eTwinning ambasadora, vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti predstavnika škola/predškolskih ustanova iz različitih regiona Republike Srbije, o tipovima institucija u kojima rade, uzrastu dece sa kojima rade i predmetima koje predaju.

Nakon završene selekcije eTwinning ambasadora, odabrani kandidati su dužni da prisustvuju obuci koju organizuje Nacionalni tim za podršku. Obuka će se održati najranije u februaru mesecu 2019. godine.

eTwinning ambasadori su obavezni da tokom obavljanja dužnosti ambasadora budu aktivni i da o svojim aktivnostima redovno obaveštavaju NSS. Ukoliko eTwinning ambasador tokom dvogodišnjeg perioda delovanja u ulozi ambasadora nije aktivan u periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul-avgust i decembar-januar), NSS zadržava pravo da ambasadora razreši dužnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji:

Telefon: 011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školama i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. eTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje portala je besplatno i bezbedno.