Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Fondacija Tempus – eTwinning Nacionalni tim za podršku (NSO)  raspisuje konkurs za eTwinning ambasadore za Republiku Srbiju. Izbor ambasadora se vrši na period od 1. aprila 2022. godine do 31. decembra 2023. godine.

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školama i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. eTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje portala je besplatno i bezbedno.

eTwinning ambasadori su vaspitači, učitelji i nastavnici, koji su iskusni korisnici portala, aktivni u promociji eTwinning portala i pružanju podrške drugim korisnicima kako na samom portalu, tako i uživo.

Aktivnosti eTwinning ambasadora su:

 • pružanje pomoći Nacionalnom timu za podršku u organizaciji događaja promocije i predstavljanja eTwinning portala unutar Republike Srbije;
 • organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih i edukativnih događaja i obuka u školama i predškolskim institucijama unutar Republike Srbije, u koordinaciji sa Nacionalnim timom za podršku, sa ciljem povećanja broja registrovanih učesnika eTwinning portala, povećanja broja projekata i njihovog kvaliteta;
 • organizovanje onlajn obuka korišćenjem IKT alata na eTwinning portalu, kao i učestvovanje na onlajn obukama i događajima koje organizuje Nacionalni tim za podršku;
 • doprinos razmeni primera dobrih praksi sa kolegama u Republici Srbiji i u drugim zemljama;
 • učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim eTwinning ambasadorima u zemlji ili inostranstvu na koje ih uputi Nacionalni tim za podršku;
 • pružanje drugih informacija važnih za sprovođenje eTwinning-a u Republici Srbiji i druga vrsta pomoći Nacionalnom timu za podršku.

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori sarađuju sa Nacionalnim timom za podršku i dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom. Nacionalni tim za podršku će snositi putne troškove za sve događaje na koje uputi ambasadore. Rad eTwinning ambasadora je volonterski.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem prijavnog formulara.

Rok za prijavu je 23. mart 2022. godine, 23:59 časova.

Uslovi za prijavu

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji;
 • da su aktivni članovi eTwinning portala najmanje dve godine;
 • da su sproveli najmanje dva eTwinning projekta u kojima su osnivači (rezultati moraju biti vidljivi u aktivnostima u Twinspace delu projekata);
 • da su dobili najmanje jednu Evropsku oznaku kvaliteta;
 • da dobro poznaju sve funkcionalnosti eTwinning portala, a posebno TwinSpace;
 • da uspešno primenjuju IKT alate u nastavi, kao i alate koji su potrebni za sprovođenje projekata i učešće u događajima profesionalnog usavršavanja (alati za komunikaciju, pretraživanje, razmenu materijala, oglašavanje);
 • da poseduju znanje engleskog jezika najmanje na nivou B1;
 • da poseduju izražene komunikacione i prezentacione veštine;
 • da imaju iskustva u držanju obuka i drugih događaja profesionalnog usavršavanja.

Izbor kandidata

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor i oni će biti pozvani na intervju sa članovima Nacionalnog tima za podršku na engleskom i srpskom jeziku koji će biti organizovan u onlajn formatu. Razgovori će biti obavljeni do kraja marta 2022. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni putem imejla nakon isteka roka za prijavu i preliminarne selekcije.

Konačnu odluku o odabiru eTwinning ambasadora iz Republike Srbije, Nacionalni tim za podršku će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog intervjua. Prednost će se dati kandidatima koji eTwinning projekte uspešno uključuju u redovni nastavni proces. Prilikom izbora eTwinning ambasadora, vodiće se računa o geografskoj, kao i zastupljenosti predstavnika iz različitih tipova institucija u kojima rade, uzrastu dece sa kojima rade i predmetima koje predaju.

Nakon završene selekcije eTwinning ambasadora, odabrani kandidati su dužni da prisustvuju obuci koju organizuje Nacionalni tim za podršku. O datumu obuke, odabrani ambasadori biće blagovremeno obavešteni.

eTwinning ambasadori su obavezni  da tokom obavljanja dužnosti ambasadora budu aktivni i da o svojim aktivnostima redovno obaveštavaju Nacionalni tim za podršku. Ukoliko eTwinning ambasador tokom perioda delovanja u ulozi ambasadora nije aktivan u periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul—avgust i decembar—januar), Nacionalni tim za podršku zadržava pravo da ambasadora razreši dužnosti.

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji:

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs