Konkurs: Savetnik za aktivnosti obučavanja i saradnje

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse posetite našu stranicu konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za aktivnosti obučavanja i saradnje

Konkurs je otvoren do 20. juna 2021. godine u 23:59 časova.

 

Najvažnije aktivnosti savetnika su:

 • praćenje novih TCA (Training and Cooperation Activities) ponuda na SALTO portalima, mejlovima i drugim kanalima komunikacije, analiza relevantnosti ponude u odnosu na prioritetne teme i učešće u odabiru događaja za koje će učešće biti podržano;
 • komunikacija sa projektnim grupama oko slanja potencijalnih učesnika i pravila učešća u TCA aktivnostima;
 • komunikacija sa potencijalnim učesnicima mejlovima i telefonom;
 • učešće u organizaciji TCA događaja čija tema ima veze sa nadležnostima grupe kao i praćenje TCA događaja u organizaciji drugih grupa;
 • ažuriranje informacija na sajtu Fondacije Tempus (FT) o učešću u TCA aktivnostima kao i na SALTO portalima;
 • vođenje evidencije o odabranim TCA događajima i učesnicima iz Srbije, planiranim i realnim troškovima učešća i raspoloživim sredstvima;
 • podrška koordinatoru u planiranju TCA aktivnosti kao i izveštavanju o sprovedenim aktivnostima;
 • iniciranje i praćenje procesa refundacije troškova učesnicima događaja koje FT finansijski podržava i komunikacija sa učesnicima, grupom za finansije i administraciju i sl.;
 • praćenje efekata učešća u TCA aktivnostima, ispitivanje potreba potencijalnih učesnika u vezi sa temama TCA aktivnosti;
 • preduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi ispunjavanja obaveza koje proizlaze iz učestvovanja Republike Srbije u Youth Wiki mreži, a koje su definisane odgovarajućim ugovorom sa Izvršnom agencijom Evropske komisije za programe u oblasti obrazovanja i kulture (EACEA);
 • učešće u prikupljanju i analizi podataka radi blagovremenog predstavljanja nacionalnog sistema politika u oblasti mladih na platformi Youth Wiki i ostalih aktivnosti predviđenih Youth Wiki ugovorom;
 • priprema materijala i publikacija, organizacija obuka, konferencija i događaja iz delokruga rada grupe;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom upravitelja Fondacije i koordinatora Grupe.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • dobro poznavanje obrazovnog sistema, institucija formalnog i neformalnog obrazovanja u Republici Srbiji;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • dobro poznavanje programa koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) 

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i  poslovne korespondencije) je 22. jun 2021. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u prvoj polovini jula 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.