Javni poziv: Besplatna obuka za predavače na visokoškolskim ustanovama za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Sprovođenjem projekta koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za obuke predavača za izvođenje nastave na engleskom jeziku na četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu u Nišu.

Kome je obuka namenjena?

 • Predavač ste i angažovani u nastavi na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu ili na Univerzitetu u Nišu.
 • Već se služite engleskim na nivou B2 ili višem.
 • Želite da aktivirate svoje jezičke veštine i primenite ih inovativnim načinom rada sa studentima.
 • Želite da steknete sertifikat koji potvrđuje da vladate engleskim kao jezikom nastave.

Ukoliko se pronalazite u gorenavedenim uslovima, ova obuka je za Vas. Obuka nije usmerena na podizanje opštih jezičkih kompetencija na engleskom jeziku i ne bavi se poboljšanjem nivoa znanja stranog jezika, već je navedeni nivo znanja preduslov budući da je cilj obuke poboljšanje kvaliteta nastave na engleskom jeziku primenom inovativnih metoda prilagođenih međunarodnom okruženju.

Struktura i ishodi obuke

Obuku sprovode Vaše kolege sa univerziteta, stručnjaci u oblasti anglistike i treneri iskusni na poljima English as a Medium of Instruction (EMI) i English for Specific Purposes (ESP), sa iskustvom u obučavanju akademskog osoblja i primeni inovativnih nastavnih aktivnosti. Ona ima kontinuitet i istaknute rezultate, budući da će se u akademskoj 2023/2024. godini sprovesti četvrti put. Prethodne tri obuke je uspešno pohađalo više od 400 Vaših kolega sa različitih fakulteta. Po njenom završetku očekuje se da:

 • aktivirate svoje jezičke veštine u domenu jezika struke;
 • ovladate znanjem i budete u mogućnosti da primenite nastavne metodologije prilagođene međunarodnom okruženju na engleskom jeziku,sa naglaskom na inovativne metode nastave (npr. upravljanje radom u grupama i radom u učionici, podsticanje saradnje među studentima, strategije za pristup studentima različitih nacionalnosti i maternjih jezika itd);
 • ovladate znanjem i budete u mogućnosti da primenite odgovarajućemetode planiranja časova i ocenjivanja studenata u međunarodnom okruženju;
 • ovladate znanjem i budete u mogućnosti da primeniteinovativne IT alate u nastavi na engleskom jeziku.

Uslovi i način prijave

Da biste se prijavili za obuku, potrebno je:

 • da ste angažovani u nastavi na jednom od pomenutih univerziteta, tj. njegovih članica (fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu). Fondacija Tempus zadržava pravo da, u saradnji sa rektoratom matičnog univerziteta, zatraži na uvid dokument koji potvrđuje formalnu povezanost i angažovanje u nastavi, kada to nije očigledno.
 • da posedujete znanje engleskog jezika i jezičkih veština na B2 nivou u skladu sa šestostepenom skalom Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Prijava za obuku vrši se popunjavanjem prijavnog formulara, najkasnije do nedelje, 15. oktobra 2023. godine u 23.59 časova.

Selekcija prijavljenih kandidata

Kako je pomenuti nivo znanja engleskog jezika ključan za uspešno usvajanje metodoloških znanja i veština na obuci, nivo poznavanja jezika u trenutku prijave je primarni kriterijum selekcije zainteresovanih kandidata. Sa ciljem potvrđivanja nivoa znanja koji prijavljeni kandidati samoprocenjuju prilikom prijave, ali i kao smernica za formiranje grupa sa ujednačenim nivoom znanja (tamo gde postoji mogućnost formiranja više od jedne grupe), predviđeno je da svi prijavljeni urade ulazni test jezičkih kompetencija. Biće sprovedeno testiranje u saradnji sa predavačima, stručnjacima u oblasti anglistike i predstavnicima gorenavedenih državnih univerziteta. Testiranje prijavljenih kandidata je planirano, okvirno, za jedan ili eventualno više termina (u zavisnosti od broja prijava) u periodu između 20. i 25. oktobra.

Napomena 1: Ukoliko posedujete sertifikat međunarodno priznatih testova engleskog jezika koji su izdati u proteklih pet godina u odnosu na datum prijave na konkurs, možete da ga priložite. On predstavlja zamenu za testiranje. Priznaju se sledeći sertifikati: IELTS (sa minimalnim rezultatom 7.5), TOEFL (sa minimalnim rezultatom 90), kao i Cambridge ispiti FCE, CAE CPE.

Napomena 2: U izuzetnim slučajevima, ukoliko više kandidata na ulaznom testu ostvari identičan broj poena, a nema dovoljno mesta u grupama, za selekciju mogu da budu primenjeni i sledeći kriterijumi:

 • vrsta radnog odnosa, odnosno angažovanja na matičnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • procenat angažmana u nastavi;
 • mogućnost izvođenja nastavnih predmeta na engleskom jeziku (akreditacija studijskog programa na engleskom jeziku, iskustvo u radu sa stranim studentima, dostupnost predmeta na engleskom jeziku u katalogu predmeta Univerziteta, zainteresovanost stranih studenata za ovu akademsku oblast i sl.);
 • motivacija.

Organizacija i dinamika sprovođenja obuke

Obuka će otpočeti početkom novembra 2023. godine i održavaće se tokom novembra, decembra i eventualno januara. Sprovodi se u 15 dvočasova (blok u trajanju od sat i po vremena), organizovanih jednom ili dva puta nedeljno. Tačna dinamika sprovođenja obuke može da varira u zavisnosti od univerziteta, a sve pojedinosti, uključujući i tačno trajanje, biće utvrđeni u direktnom dogovoru polaznika i trenera, u zavisnosti od dostupnog prostora za izvođenje obuke, kao i raspoloživosti i preferencija polaznika. Obuka će biti sprovedena u prostorijama matičnih univerziteta. Učešće u obuci je besplatno, a učesnicima je obezbeđen i materijal za rad. Obuke na četiri univerziteta razvijene su po istom modelu, ali su prilagođene potrebama pojedinačnih univerziteta. Stoga, svi polaznici, bez obzira na mesto prebivališta, pohađaju obuku koju organizuje univerzitet na kome su zaposleni. Na kraju obuke, svim polaznicima koji polože završni test biće dodeljen sertifikat koji izdaje Fondacija Tempus.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom kontaktirajte sa Grupom za visoko obrazovanje slanjem imejla na adresu higher-education@tempus.ac.rs ili pozivom na broj +381 11 33 42 430, opcija 4.