Istraživanje o vannastavnim aktivnostima srednjoškolaca

Sa bližim pojmovnim određenjem nastavnik istraživač i značajem ovih istraživanja za nastavnu praksu upoznala sam se tokom pohađanja master studija Obrazovanje nastavnika predmetne nastave koje se realizuju u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Kao praktičar, istraživanja nastavnika opažam kao jedan od načina da se obezbedi veća autonomija nastavnika – nastavnik odlučuje o  problemima koje treba istraživati spram uvida u nastavni proces, vlastitih intresovanja i/ili interesovanja svojih učenika, te nakon obavljenih istraživanja nastavnik sam i/ili u dogovoru sa učenicima na osnovu nalaza istraživanja donosi odluke o izmenama u nastavnoj praksi. Problemi od kojih nastavnici polaze u svojim istraživanjima uglavnom se odnose na kontekst delovanja nastavnika – probleme u učionici, učenje i ocenjivanje učenika, efikasnost delovanja nastavnika u vaspitno-obrazovnom kontekstu… Nastavnici istraživači kritički sagledavaju svoju praksu, trude se da je bolje razumeju i kritički analiziraju, te promišljaju šta bi mogli u toj praksi da promene u cilju njenog unapređenja.

Predmet istraživanja bila je vannastavna aktivnost – sekcija Crvenog krsta, koja se realizuje u Medicinskoj školi „Nadežda Petrović“ u Beogradu. Naime, svedoci smo da i pored niza dobrobiti od učešća u vannastavnim aktivnostima (iz perspektive naše prosvetne legislative, ali i iz perspektive različitih pedagoško-psihološko-didaktičkih izvora), u našim školama vaspitno-obrazovni potencijal ovih aktivnosti nedovoljno je iskorišćen. Nalazi istraživanja koja su vršena kod nas, ukazuju da učenici mali deo slobodnog vremena provode u organizovanim vannastavnim aktivnostima, te da nisu dovoljno zainteresovani za učešće u ovim aktivnostima. S druge strane, primetila sam da u ovoj sekciji učenici rado učestvuju i spremni su da izdvoje dosta slobodnog vremena za to. Vannastavne aktivnosti (iskustveno) smatram veoma pogodnim za individualizaciju vaspitno-obrazovnog rada, ali i za podsticanje učeničke participacije.

Cilj istraživanja bio je da ispitam mišljenje učenika (članova sekcije) o sekciji, odnosno o aktivnostima koje su tokom školske 2016/2017. godine realizovane. U sekciji je tokom pomenute školske godine realizovano 12 aktivnosti (učenici su se za učešće u aktivnosti/ma opredeljivali prema ličnim interesovanjima). Većina aktivnosti realizovana je u slobodno vreme učenika (neke i vikendom), manji broj aktivnosti podrazumevao je odsustvovanje učenika sa redovne nastave, dok su neke višednevne aktivnosti realizovane van Beograda, a samim tim učenici su za to vreme boravili van kuće i odsustvovali sa redovne nastave.

U istraživanju je učestvovalo 27 učenika prvog, trećeg i četvrtog razreda, dok su podaci prikupljani putem anketiranja. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik koji je sadržao pitanja o: polu, školskom uspehu, načinu informisanja o sekciji, motivima za odabir sekcije, (ne)postojanju prednosti sekcije u odnosu na redovnu nastavu, proceni zanimljivosti i korisnosti svake od realizovanih aktivnosti, razlozima zbog kojih (ne)bi vršnjacima preporučili angažman u sekciji i proceni kvaliteta rada sekcije.

Nalazi ovog istraživanja ukazuju da su učenici veoma motivisani za učešće u ovoj sekciji, uglavnom zbog sticanja novih znanja, veština, iskustava, pomaganja drugima, druženja sa vršnjacima, kojima takođe preporučuju angažovanje u sekciji. Dobijeni nalazi podstakli su me da i dalje nastavnim sa realizacijom ove vannastavne aktivnosti, uz nastojanje da obuhvat učenika angažovanih u sekciji bude veći, te da na taj način omogućim većem broju učenika sticanje pozitivnih iskustava koje su njihovi vršnjaci prepoznali u sekciji. Takođe, nastojaću da razumem šta i kako od odlika rada u ovoj sekciji mogu da primenim i u redovnoj nastavnoj praksi, te da omogućim učenicima da u većoj meri odlučuju o učešću u aktivnosti/ma, pomažu drugima, druže se sa vršnjacima.

Nadam se da ovo istraživanje može podstaći druge praktičare da počnu sa realizacijom vannastavnih aktivnosti, da istražiju svoju praksu u cilju njenog boljeg razumevanja, ali i da svoja istraživanja objave – učine dostupnim drugim praktičarima, jer je broj publikovanih nastavničkih istraživanja relativno mali, dok su istraživanja o vannastavnim aktivnostima u našem vaspitno-obrazovnom kontekstu prava retkost.

Nevena Živković, nastavnik zdravstvene nege, Medicinska škola „Nadežda Petrović“.