HERE okrugli sto „Izazovi u visokom obrazovanju-prepoznavanje prethodnog učenja i raspodela ESP bodova“

Tim za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) je 25. aprila 2018.  organizovao okrugli sto kako bi se razmotrili neki od najvećih izazova u sistemu viskog obrazovanja: prepoznavanje prethodnog učenja (PPU) i raspodele ESP bodova.

Događaju je prisustvovalo 40 predstavnika akademske zajednice, rukovodilaca i nastavnog osoblja državnih i privatnih visokoškolskih ustanova, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Profesor Siniša Đurašević, član HERE tima, je otvorio diskusiju prethodno predstavivši Evropski inventar validacije neformalnog i informalnog učenja kao ključnog panevropskog alata za podršku državama-članicama u cilju razvoja priznavanja prethodnog učenja. Profesor je istakao da inventar predstavlja jedinstvenu evidenciju o tome kako se validacija koristi na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u Evropi i da PPU predstavlja ključni element u celoživotnom učenju u visokom obrazovanju. Napravljena je paralela sa inicijativama Evropskog okvira kvalifikacija za celoživotno učenje, Evropskim sistemom kredita koji omogućava akumilaciju i transfer bodova. Pored toga, profesor je predstavio nekoliko najnaprednijih primera koje su pojedine države razvile kada je u pitanju prepoznavanje prethodnog učenja, njihove pravne okvire i neke od procedura koje sprovode u praksi.

U nastavku je profesorka Marija Kuzmanović, takođe članica HERE tima, predstavila najnovije nalaze vezane za raspoređivanje ESP bodova na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, pokazujući sinergiju između PPU-a i dodeljivanja ESP bodova. Profesorka je predstavila rezultate analize ankete koja je bila distribuirana među studentima i profesorima i koja je pokazala da je još uvek prisutno pogrešno razumevanje svrhe i načina utvrđivanja broja ESP bodova za pojedinačne predmete i module. Pomenula je takođe i poslednju verziju Vodiča za ESP bodove u visokom obrazovanju (2015) i podsetila publiku o nekim osnovnim principima raspodele ESP bodova. Formulisala je i nekoliko bitnih preporuka za institicije u visokom obrazovanju kao što su priprema metodološkog okvira u formi pravilnika za svaku visokoškolsku ustanovu, potrebu za daljom redovnom analizom kako bi se videlo stanje vezano za dodeljivanje bodova na različitim visokoškolskim ustanovama, potrebu i važnost dodeljivanja bodova praktičnom delu nastave,  i dr.

Prezentacije govornika: