Fondacija Tempus u okviru Grupe za mlade, informisanje i sport raspisuje konkurs za radno mesto: Savetnik za informisanje i mobilnost

Konkurs je otvoren do 5. novembra 2023. godine u 23:59 časova.  

Najvažnije aktivnosti savetnika za informisanje i mobilnost su:  

 • pružanje informacija iz delokruga rada Fondacije, posebno u vezi sa programima Erazmus+i CEEPUS i aktivnostima internacionalizacije, kroz odgovaranje na upite putem telefona, e-pošte, društvenih mreža, kao i kroz konsultacije ili direktan rad u Info centru; 
 • pružanje podrške institucijama kroz informisanje i razjašnjavanje procedura za učešće u programima za čije sprovođenje je Fondacija zadužena, posebno u vezi sa programom Erazmus+;
 • informisanje i savetovanje potencijalnih aplikanata o korišćenju PIC/OID broja i odgovarajućih portala i alata Evropske komisije; 
 • planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima Info centra; 
 • planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima nacionalnog Eurodesk centra; 
 • planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima koje proističu iz DiscoverEU inicijative; 
 • informisanje javnosti kroz pisanje vesti i ažuriranje informacija za vebsajtove Fondacije iz domena rada grupe, kao i kroz slanje informacija putem mejling liste;
 • uređivanje baza obrazovnih mogućnosti i preduzimanje potrebnih radnji u cilju provere podataka pre njihovog objavljivanja;
 • priprema informativno-promotivnih materijala i publikacija, organizacija obuka i događaja namenjenih zainteresovanim građanima, stipendistima, savetnicima za mobilnost, institucijama, donosiocima odluka i ključnim akterima sistema obrazovanja i mobilnosti;
 • preduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju pružanja podrške alumni mreži Fondacije i
 • obavljanje drugih poslova iz opisa rada Grupe u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije. 

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1; 
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno; 
 • dobro poznavanje obrazovnog sistema
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine; 
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu; 
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje je poželjno.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovnekorespondencije) je  7. novembar 2023.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12. 
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 7.  novembra2023. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini novembra 2023. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.