Članstvo Republike Srbije u EUN

Evropska mreža škola – European Schoolnet (EUN) je mreža koja okuplja 35 evropskih država – članica i bavi se, u najširem smislu, inovacijama u obrazovanju. Mreža u svoj rad uključuje ministarstva, škole, praktičare, donosioce odluka, fondacije, istraživačke ustanove i privredu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvuje punopravno u ovoj mreži od 2021. godine, a tehničku podršku Ministarstvu u koordinaciji aktivnosti koje proističu iz punopravnog članstva Republike Srbije u Evropskoj mreži škola – European Schoolnet obavlja Fondacija Tempus.

Za sve informacije u vezi sa učešćem u Evropskoj mreži škola možete nas kontaktirati putem elektronske pošte eun@tempus.ac.rs

O aktivnostima mreže

Tri ključne vrste aktivnosti EUN mreže uključuju prikupljanje i objavljivanje podataka u oblasti inovacija u obrazovanju; podršku školama i nastavnicima u nastavi kroz učešće u tri evropske mreže: eTwinning, Scientix i Better Internet for Kids; kao i razvoj i održavanje mreže škola koje se bave inovativnom nastavom i pristupom učenju kroz aktivnosti koje su organizovane oko Future Classroom Lab ekosistema. U okviru mreže funkcioniše pododbor za razmenu obrazovnih resursa (Learning Resource Exchange (LRE) Subcommittee), četiri radne grupe:

  • Radna grupa za digitalno društvo (Digital citizenship WG),
  • Radna grupa za indikatore u obrazovanju (Indicators in education WG),
  • Radna grupa za interaktivne  učionice (Interactive classroom WG (ICWG)),
  • Ministarska radna grupa za STEM (Ministries of education STEM WG),

kao i novoformirane diskusione grupe sa fokusom na male i ruralne škole (Small and rural schools) i digitalno ocenjivanje (Digital assessment).

Učešćem u ovoj mreži se otvaraju dodatne mogućnosti za učestvovanje u većem broju aktivnosti i projekata na evropskom nivou koji imaju za cilj unapređenje sistema obrazovanja, kako za donosioce politika, stručnjake iz ove oblasti, ali i za nastavnike i učitelje koji će moći da pohađaju programe koje organizuje EUN, učestvuju u pilot projektima, istraživanjima i usavršavanjima. EUN finansijski podržava učešće nastavnika na seminarima i konferencijama, a članstvo u ovoj mreži omogućava školama da učestvuju u inovativnim projektima, od kojim mnogi podrazumevaju aktivnu ulogu učenika.

Više informacija o radu Evropske mreže škola se mogu naći na internet prezentaciji http://www.eun.org/