Evropska jezička oznaka – Konkurs za podnošenje prijava

Fondacija Tempus od ove godine počinje sa raspisivanjem konkursa za Evropsku jezičku oznaku, u okviru programa Erazmus+ Evropske unije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Francuskim institutom, Gete institutom i Institutom Servantes.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih inicijativa i za promovisanje unapređenja jezičkih veština u široj javnosti.

Konkurs za podnošenje prijava za Evropsku jezičku oznaku produžen je do 30. juna 2019. godine.

Za Evropsku jezičku oznaku se mogu prijaviti projekti/inicijative koji su već sprovedeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate. Projekti/inicijative koji su završeni više od 12 meseci pre roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje. Takmičenje je otvoreno samo za inicijative iz Republike Srbije.

 

Podnosioci prijava koji imaju pravo učešća

 • predškolske ustanove
 • osnovne škole
 • srednje škole opšteg i stručnog usmerenja
 • škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
 • škole stranih jezika

Prijavu mogu podneti navedene ustanove kao i pojedinci zaposleni u tim ustanovama.


Tipovi projekata koji se kvalifikuju za učešće

U takmičenju za Evropsku jezičku oznaku mogu da učestvuju svi projekti, inicijative i dobre prakse, koji su već sprovedeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate. Takođe se mogu prijaviti projekti koji su već dobili neku drugu nagradu.

 

Ciljni jezici

Projekat/inicijativa mora da obuhvata jedan od sledećih ciljnih jezika: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

 

Prijavljivanje na konkurs

Za učešće u konkursu potrebno je prvo odštampati, popuniti i skenirati dokument sa podacima o prijavi. Zatim treba popuniti elektronski prijavni formular u kojem se prilaže i dokument sa podacima o prijavi. Poželjno je da se prijava podnese na engleskom jeziku, ali će biti prihvaćene i prijave na srpskom. Sažeti opis projekta/inicijative mora biti napisan na engleskom jeziku. Napominjemo da se nivo i tačnost jezika u prijavi neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Takođe, poželjno je priložiti dokumente, izveštaje, evaluacije, video i audio snimke, fotografije, linkove ka veb-stranicama i druge materijale koji svedoče o kvalitetu inicijative i prikazuju sprovedene aktivnosti u praksi.

Svi dokumenti se prilažu direktno u elektronskom formularu.


Zbog tehničkih problema sa prijavnim formularom za Evropsku jezičku oznaku, neke prijave nisu registrovane. Taj problem je rešen, pa Vas molimo, ako ste se prijavili pre 23. maja, da ponovo popunite formular. Vaša prijava je prihvaćena kada dobijete sledeće obaveštenje: 

 


 

Kriterijumi za izbor

Projekti moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume da bi dobili Evropsku jezičku oznaku:

 1. Sveobuhvatnost

Inicijative treba da budu sveobuhvatne. Svi obuhvaćeni elementi – učenici, nastavnici, metode i materijali – treba da doprinesu definisanju i zadovoljenju potreba učenika. Neophodan je individualizovan pristup učeniku, a podučavanje treba prilagoditi različitim potrebama i nivoima znanja jezika. Učenici treba aktivno da učestvuju u procesu učenja. Raspoložive resurse treba koristiti na adekvatan i kreativan način u cilju podsticanja učenja jezika. To može da podrazumeva, na primer, upotrebu IKT alata, prisustvo izvornih govornika, vežbanje jezičkih kompetencija koje se organizuje sa partnerskim gradovima ili ustanovama, saradnju sa lokalnim preduzećima, ili učenje van učionice.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 25.

 1. Dodatna vrednost

Inicijative treba da pruže dodatnu vrednost, u nacionalnom kontekstu. One treba da dovedu do kvantitativnog i kvalitativnog unapređenja nastave i učenja jezika. U kvantitativnom smislu, to može podrazumevati uključivanje nekoliko jezika, posebno onih koji nisu u širokoj upotrebi, odnosno nastavu/učenje koji imaju širi opseg i nisu ograničeni samo na jedno odeljenje. U kvalitativnom smislu, to se može odnositi na upotrebu bolje metodologije nego ranije. Nastava treba da bude usmerena na razvoj jezičkih kompetencija i osposobi učenike da jezik koriste u situacijama iz stvarnog života. Takođe, interdisciplinarni pristup može pružiti dodatnu vrednost i poboljšati kvalitet nastave, što je poželjna ali ne i obavezna komponenta. Treba da bude sproveden neki vid evaluacije predviđenih ishoda učenja i oni treba da budu ostvareni. Projekat treba da dovede do kvalitetnih rezultata/proizvoda.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 25.

 1. Motivacija

Inicijative treba da pruže motivaciju, za učenike i nastavnike. Učenici treba da pokažu interesovanje i motivisanost za učešće u predloženim aktivnostima. Podsticanje i motivisanje učenika da unapređuju jezičke veštine izvan učionice i predviđenih aktivnosti predstavlja prednost ali ne i uslov.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 20.

 1. Originalnost i kreativnost

Inicijative treba da budu originalne i kreativne. One treba da istražuju pristupe koji ranije nisu bili poznati, a koji su prikladni za date učenike, ili koriste metodologiju koja se obično koristi u drugačijem kontekstu.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 10.

 1. Evropska dimenzija

Inicijative treba da imaju evropsku dimenziju. One treba da budu zasnovane na okolnostima u Evropskoj uniji i njenoj jezičkoj raznolikosti i da koriste potencijale koje ovaj kontekst nudi (na primer, kontakti van nacionalnih granica, učenje jezika među susednim zemljama, itd.) kako bi se unapredilo razumevanje drugih kultura kroz učenje jezika. Razvijanje/podsticanje empatije i tolerancije kod učenika predstavlja prednost ali ne i uslov.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 10.

 1. Prenosivost

Inicijative treba da obuhvate inovacije koje su prenosive. One treba da predstavljaju potencijalan izvor inspiracije za druge u različitim zemljama i kontekstima. Ovo se odnosi, recimo, na prilagodljivost za učenje drugih jezika, ili za neke druge starosne grupe od onih koje su prvobitno predviđene.

Maksimalan broj poena za ovaj kriterijum je 10.

Projekat/inicijativa može osvojiti maksimalno 100 poena. Da bi se prijava uzela u razmatranje za dodelu Evropske jezičke oznake, neophodno je ostvariti najmanje 60 poena, a najmanje 50% za svaki kriterijum i pojedinačne obavezne komponente koji su navedeni u opisu kriterijuma.

 

Izbor dobitnika priznanja

Stručna komisija će oceniti sve prijave koje ispunjavaju formalne uslove i dodeliti poene za svaki kriterijum, nakon čega će doneti zajedničku odluku o tome koji projekti/inicijative treba da dobiju Evropsku jezičku oznaku. Broj nagrađenih projekata/inicijativa zavisi od njihovog kvaliteta.

 

Dodela Evropske jezičke oznake

Dodela priznanja Evropska jezička oznaka biće organizovana tokom Evropskog dana jezika, 26. septembra 2019. godine, a na događaju u Beogradu će prisustvovati nagrađeni učesnici.

 

Za sva dodatna pitanja možete poslati imejl na office@tempus.ac.rs.

 

The text of the Call in English can be found here.