Eurydice – resurs za upoznavanje sa obrazovnim sistemima u Evropi

Šta je Eurydice?

Eurydice mreža kao svoj glavni zadatak ima prikupljanje i prikazivanje podataka o obrazovnim sistemima u Evropi. Mrežom rukovodi koordinativno telo Evropske komisije, tj. Evropska izvršna agencija za obrazovanje, medije i kulturu sa sedištem u Briselu, a u njenom radu učestvuju 42 nacionalne agencije iz 38 zemalja Evrope koje učestvuju i u Erazmus+ programu. Svaka agencija je zadužena za prikupljanje i predstavljanje podatka o sistemu obrazovanja u svojoj zemlji, počev od predškolskog, pa sve do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ovi podaci se na nacionalnim nivoima prikupljaju iz zakonskih i strateških dokumenata, nacionalnih studija i istraživanja i baza podataka, a zatim se objedinjuju i predstavljaju kroz publikacije i/ili Opise nacionalnih sistema obrazovanja i besplatno su dostupni za čitanje i preuzimanje.

Kojim informacijama možete da pristupite u sklopu Eurydice mreže?

Kako možete koristiti Eurydice…

  • ako ste nastavnik ili zaposleni u školi?

Ukoliko razmišljate o odlasku na mobilnost u instituciju u inostranstvu, želeli biste da prijavite internacionali projekat ili da na drugi način sarađujete sa kolegama iz drugih država, na Eurydice platformi možete naći informacije o organizaciji rada škola i predškolskih ustanova, načinu procenjivanja učeničkih znanja, obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika, obezbeđivanju jednakosti i pravednosti obrazovanja i mnogim drugim temama. Pri pronalaženju potencijalnih partnera na projektima važno je upoznati se sa njihovim načinima rada i obrazovnim sistemom jer to može biti osnov za kvalitetnu razmenu i međusobno učenje.

  • ako ste student fakulteta društveno-humanističkih nauka ?

Ukoliko se tokom studija u okviru pojedinih predmeta bavite obrazovnim politikama, uporedne studije i tematski izveštaji mogu da budu za vas dodatna literatura. U njima možete pronaći podatke o temama poput mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, jednakosti u obrazovanju, implementacije bolonjskog procesa u visokom obrazovanju, pojedinostima o nastavničkoj profesiji i mnogim drugim.

  • ako se bavite istraživanjem u oblasti obrazovanja?

Tokom pripreme istraživanja i kreiranja teorijskog okvira, opisi nacionalnih sistema mogu da budu referentni opšti okviri i polazišta za nove studije. Dok ste u fazi desk istraživanja, prikupljanje podataka o strukturi obrazovnih sistema u Evropi, organizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti, pristupima digitalizaciji u obrazovanju, programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja i mnogim drugim temama, možete sprovoditi pregledom tematskih izveštaja i uporednih studija, kao i nacionalnih opisa.