Zašto koristiti ECVET

Šta je ECVET?

ECVET (Evropski sistem prenosa bodova u oblasti stručnog obrazovanja i obuka) je instrument za podršku mobilnosti učenika. Uspostavile su ga članice Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom 2009 godine. ECVET je sistem za priznavanje, vrednovanje i prikupljanje stručnih veština i znanja stečenih tokom boravka u drugoj zemlji.

Cilj ECVET-a je…

Usklađivanje različitih sistema u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u Evropi i njihovih kvalifikacija, kao i omogućavanje da ishodi učenja, stečeni tokom prakse na mobilnosti u partnerskoj ustanovi postanu sastavni deo kvalifikacije za koju se učenik obrazuje u matičnoj ustanovi.

Zašto koristiti ECVET?

ECVET je koristan za učenike, škole i poslodavce jer:

  • Promoviše međunarodnu razmenu
  • Olakšava priznavanje ostvarenih ishoda učenja
  • Povećava atraktivnost obrazovnih programa
  • Omogućava bolje razumevanje postignutih kvalifikacija
  • Jača veze između obrazovnog sektora i tržišta rada
  • Osnažuje poziciju na tržištu rada
  • podstiče razmenu iskustva i uzajamno poverenje između ustanova

Da li škole u Srbiji mogu da koriste ECVET?

Da. Od 2019. godine, Republika Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ i škole u Srbiji mogu da koriste ECVET.

Kako funkcioniše ECVET između partnerskih škola?

Organizacije za stručno obrazovanje i obuke mogu primeniti ECVET sistem u okviru svojih aktivnosti mobilnosti, a sve se odvija u tri faze: pre, tokom i posle mobilnosti.

Pre mobilnosti, partnerske organizacije potpisuju Memorandum o razumevanju, kojim se utvrđuje okvir za prenos bodova. Memorandum mogu sklapati mreže nadležnih organizacija/ustanova iz nekoliko država, ali mogu biti i bilateralni, u zavisnosti od potreba i želja partnera.

ECVET se može primeniti na sve ishode i rezultate koje pojedinac ostvari tokom učenja i stručne prakse. Ustanove međusobno dogovaraju ishode učenja koje bi učenik trebalo da stekne tokom prakse i na koji način se to uklapa u nastavni plan u matičnoj školi nakon njegovog povratka sa mobilnosti. Posle mobilnosti, polazniku (učeniku) se potvrđuju i priznaju krediti koje je ostvario praksom u partnerskoj ustanovi. Kada se koristi ECVET, stečeni bodovi bi trebalo da budu transparentni i navedeni u Memorandumu o razumevanju između partnerskih organizacija.

Više informacija o ECVET-u….

Možete pronaći u brošuri o Erazmus+ programu za 2020. godinu, ili pogledati snimak celokupne  ECVET konferencije održane 2019. godine u Beogradu.