Asistent za tehničke poslove

Fondacija Tempus u okviru Grupe za opšte poslove raspisuje konkurs za radno mesto:  

Asistent za tehničke poslove

Rok za prijavu je istekao.

Najvažnije aktivnosti asistenta za tehničke poslove su:  

 • operativno održavanje i administriranje službenih vozila Fondacije; 
 • obavljanje vozačkih i kurirskih poslova za potrebe Fondacije;
 • prijem, zavođenje i slanje pošte Fondacije; 
 • podrška u organizaciji događaja Fondacije; 
 • unošenje kontakata u evidencije Fondacije; 
 • staranje o službenim prostorijama Fondacije; 
 • vršenje sitnih popravki u prostorijama Fondacije;
 • nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala;
 • skeniranje i fotokopiranje dokumenata, kao i ostali administrativni poslovi;
 • arhiviranje dokumentacije;
 • tehnička i administrativna podrška u svakodnevnom radu Grupe i Fondacije;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca i internim aktima Fondacije. 

Uslovi:  

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom III ili IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B1; 
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • dve godine na radnom mestu vozača je poželjno;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • dobre komunikacione veštine; 
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu; 
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije i da je osoba aktivan vozač.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovnekorespondencije i IKT alata značajnih za radno mesto) je  27.  januar 2023.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu,  Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani u prvoj nedelji februara 2023. godine.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini februara 2023. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.